Projekty, dotacje

Operacja Kwalifikacja

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu 

9 688 791,94 zł

Kwota dofinansowania 

8 719 912,73 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

01.03.2019 – 31.12.2022

Która firma go realizuje 

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 31.12.2022 przez min. 970 Uczestników Projektu (330K) spośród 2 423 UP (823K) - os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią 2 423 osoby dorosłe (w tym 823 K, co stanowi 34%), które ukończyły 18 rok życia

 • mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski WP, lub
 • spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie WP
 • oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 455os. (w tym 495K)) zgodnie z szacowaną strukturą:
  • 320os. powyżej 50 r. ż. (w tym 109K) - stanowiące 22% z 1455 osób
  • 1 135os. o niskich kwalifikacjach (w tym 386K) - stanowiące 78% z 1455 osób

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

ZASADY REKRUTACJI:

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH:

Aktualizacja z dnia 2020.02.18 - POBIERZ

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data publikacji: 19.04.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 10.05.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 09.08.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 06.09.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 13.01.2020 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 31.01.2020 r.

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 23.11.2020 r.

Formularz rekrutacyjny

 

Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 4 do Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej - bon szkoleniowy - wniosek rozliczeniowy (ważny do 19.07.2019r. włącznie)

Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 4 do Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej - bon szkoleniowy - wniosek rozliczeniowy (ważny od 20.07.2019r. włącznie)

 

RAPORT Z REKRUTACJI:

I Tura Rekrutacji - RAPORT z dnia 20.05.2019r. 

 

WZORY WNIOSKÓW DO OPERATORA:

01 - Wniosek o zmianę danych - przed podpisaniem umowy

02 - Wniosek - informacja o rezygnacji

03 - Wniosek - karta zgłoszenia zapotrzebowania w BUR

04 - Wniosek o zmianę ścieżki wsparcia

05 - Wniosek o przedłużenie terminu

Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP

Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4) - ważny do 19.07.2019

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4) - ważny od 20.07.2019

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4 - BON) - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w II turze naboru rekrutacyjnego

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4 - REFUNDACJA) - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w II turze naboru rekrutacyjnego

UMOWA DOFINANSOWANIA USŁUGI ROZWOJOWEJ BON SZKOLENIOWY - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w II turze naboru rekrutacyjnego

UMOWA DOFINANSOWANIA USŁUGI ROZWOJOWEJ REFINANSOWANIE - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w II turze naboru rekrutacyjnego

UMOWA DOFINANSOWANIA USŁUGI ROZWOJOWEJ BON SZKOLENIOWY - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w III turze naboru rekrutacyjnego

UMOWA DOFINANSOWANIA USŁUGI ROZWOJOWEJ REFINANSOWANIE - obowiązujący Uczestników zakwalifikowanych w III turze naboru rekrutacyjnego

AKTUALNOŚCI:

2021.04.02

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • 6 kwietnia (wtorek) – infolinie 668 611 170 oraz 668 612 346 pozostają nieczynne

 

2021.04.01

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 16 - 31 marca 2021r. - zostaje wydłużony do 30 kwietnia 2021 r. 
 • 1 – 15 kwietnia 2021r. - zostaje wydłużony do 15 maja 2021 r.

2021.03.26

Szanowni Państwo,

Operator biorąc pod uwagę rozwijającą się, wyjątkową sytuację w kraju związaną z pandemią, postanawia przedłużyć termin na dopełnienie formalności przez Kandydatów/tki z IV tury naboru, wezwanych dnia 16/17 marca 2021r. do złożenia uzupełnień formularza rekrutacyjnego o kolejnych 6 dni roboczych.

Jednakże dopełnienie formalności zostało ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową (bez możliwości umówienia się na spotkanie w Biurze Projektu), a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 06.04.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

2021.03.10

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych Biura Projektu:

 • 10-12.03 – infolinia 668 611 170 pozostaje nieczynna
 • 10-12.03 – infolinia 668 612 346 pozostaje nieczynna

2021.03.08

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 16 - 28 lutego 2021r. - zostaje wydłużony do 31 marca 2021 r. 
 • 1 – 15 marca 2021r. - zostaje wydłużony do 15 kwietnia 2021 r.

2021.03.04

Szanowni Państwo,

Operator mając na uwadze dobro wszystkich Kandydatów IV tury naboru rekrutacyjnego oraz w dbałości o prawidłowe, sprawiedliwe kwalifikowanie Uczestników do Projektu pragnie poinformować, iż zidentyfikował niepokojąco powielający się problem związany z niedostarczeniem przez Kandydatów odpowiednich załączników weryfikujących ich dochód.

Po zweryfikowaniu 70% formularzy rekrutacyjnych w wersji papierowej z IV tury naboru, Operator stwierdza, że aż 90% z tych ocenionych jak dotąd formularzy, zostanie wezwanych do uzupełnienia dokumentacji związanej z kwestionariuszem dochodów gospodarstwa domowego tj. dokumentów weryfikujących ich dochód. 

Operator dysponuje doświadczeniem z poprzednich naborów, które wskazuje, że większość z wezwanych do uzupełnień Kandydatów nie dokonuje tego obowiązku, a w konsekwencji zostają im odjęte odpowiednio wstępnie naliczone punkty premiujące. W związku z powyższym Operator obliczył, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że aż 38% Kandydatów z listy wstępnej rekrutacyjnej zostaną odjęte punkty do poziomu niższego niż osoby z listy wstępnej rezerwowej.

Wobec powyższego Operator pragnie, w tym miejscu powołać się na zasadę równości szans i dostępu i poinformować, że:

Lista rekrutacyjna z IV naboru rekrutacyjnego utworzona będzie zgodnie z Regulaminem z maksymalnie 500 pozycji, jednakże ostatecznie z takiej ilości miejsc, która pozwoli na to, by ostatnia osoba na tej liście, była osobą, której formularz został oceniony na ilość punktów nie mniejszą niż 31 - równej minimum takiej jaką uzyskał Kandydat znajdujący się na 251 miejscu listy wstępnej rezerwowej tj. bezpośrednio poza listą osób, które zostały wezwane do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej z IV tury naboru i miały szanse by ich formularz został oceniony.

2021.02.05

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 14 - 31 stycznia 2021r. - zostaje wydłużony do 28 lutego 2021 r. 
 • 1 – 15 lutego 2021r. - zostaje wydłużony do 15 marca 2021 r.

2021.02.02

Szanowni Państwo,

Informujemy, że możliwość odzyskania formularza rekrutacyjnego z IV tury naboru dla osób wezwanych do złożenia dokumentów w wersji papierowej, ścieżką kontaktu na adres: HELPDESK@CDGPOLSKA.PL  będzie możliwa JEDYNIE dla wiadomości jakie wpłyną na w/w adres w terminie 04.02 (czwartek) do godziny 12:00.

W związku z powyższym Operator jednocześnie informuje, że:

 • mając na uwadze fakt, że termin NADANIA wersji papierowych tych dokumentów mija 05.02 (piątek), zrobi wszystko co w jego mocy by osoby, które dotrzymają w/w terminu nadania wiadomości mail, otrzymały odpowiedź jeszcze tego samego dnia;
 • nie odpowiada za ewentualnie niedotrzymanie terminu nadania dokumentów w wersji papierowej osób, które skorzystają ze ścieżki odzyskania formularza oraz wyślą wiadomość mail po terminie 04.02 (czwartek) do godziny 12:00.

2020.01.29

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.29

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

! Kandydatów, którzy wciąż mają status „warunkowego” zakwalifikowania prosimy o kontakt na ok@cdgpolska.pl, gdyż próby kontaktu z naszej strony były nieudane na podane przez Państwa dane.

2021.01.19

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 1 - 15 stycznia 2021r. - zostaje wydłużony do 29 stycznia 2021 r. 
 • 18 – 29  stycznia 2021r. - zostaje wydłużony do 15 lutego 2021 r.

2021.01.18

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z IV tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.18

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2021.01.18

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – 19.01.2021r. osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 250 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 19.01.2021r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z IV TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 19.01 – 05.02.2021r.

Przyjmowanie wersji papierowej formularzy z IV tury naboru rekrutacyjnego z uwagi na panującą pandemię - zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową, a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 05.02.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Tym samym planuje rozpocząć ocenę  formalną formularzy rekrutacyjnych nie wcześniej niż 10.02.2021r. o czym poinformuje w ramach publikacji na stronie Projektu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 250) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

Niniejszym publikujemy również LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY, które to kolejne złożone przez danego Kandydata nie zostały uwzględnione na listach rankingowych ponieważ, Operator do procesu tworzenia listy wstępnej rekrutacyjnej posłużył się tą wersją formularza, która uzyskała największą ilość wstępnie naliczonych punktów, czyli najkorzystniejszy dla Kandydata w kontekście zakwalifikowania się na w/w wstępną listę rekrutacyjną.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

2021.01.14
Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniach 15 - 18.01 br. Biuro Projektu będzie nieczynne.

2021.01.11

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.11

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

Ostateczną aktualizacja listy rekrutacyjnej z III tury naboru planujemy opublikować jeszcze w styczniu 2021 r.

2020.12.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym pragniemy poinformować, że w dniach 24 - 31.12 Biuro Projektu będzie zamknięte.

W związku z tym, że przez ten czas kontakt z nami będzie niemożliwy - dla Państwa wiadomości poniżej przedstawiamy garść planowanych najbliższych „wydarzeń”:

 • od 4 stycznia – znów będziemy służyć pomocą na infoliniach!
 • 11 stycznia – publikacja aktualizacji listy rekrutacyjnej z III tury naboru,
 • Nie później niż 18 stycznia – publikacja WSTĘPNEJ listy rekrutacyjnej z IV tury naboru – 750 Kandydatów otrzyma mailowe zaproszenie do złożenia dokumentów w wersji papierowej - uspokajamy - będą mieli Państwo wystarczająco dużo czasu by skompletować i nadać do nas dokumenty!

Przypominamy, by śledzić skrzynkę e-mail!

Życzymy PIĘKNEGO, PRAWDZIWEGO, RODZINNEGO zbliżającego się Cudownego Czasu!

Do zobaczenia / do usłyszenia w Nowym – oby LEPSZYM Roku 2021r.!

 

2020.12.14

Szanowni Państwo,
Informujemy, że w dniu 15.12.br. (wtorek) Główne Biuro Projektu czynne będzie w godzinach 11:00 – 15:30.

 

2020.12.01

Szanowni Państwo,
niniejszym INFORMUJEMY:

 • Uczestnicy Projektu, którzy złożyli Wnioski Rozliczeniowe do Biura Projektu w terminie 16 - 30.11.2020r. - zostaną rozliczeni dnia 11.12.2020r.
 • Uczestnicy Projektu, którzy złożą Wnioski Rozliczeniowe do Biura Projektu w terminie do 04.12.2020r. (liczy się data nadania w placówce pocztowej) zostaną rozliczeni najpóźniej 17.12.br. - tak by mieli możliwość skutecznie aplikować w IV turze naboru.

 

2020.11.23:

Ogłoszenie o IV TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że IV tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 14.12.2020 r. od godziny 12:00:01 do dnia 18.12.2020 r. do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w IV TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od IV tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian (w stosunku do aktualnie obowiązującej wersji).

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

 

2020.11.06

Szanowni Państwo,
informujemy, że w dniu 09.11. oraz 16.11. br.(poniedziałek) Główne Biuro Projektu czynne będzie do godziny 15.30.

 

2020.10.30

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 16 - 30 października 2020r. - zostaje wydłużony do 13 listopada 2020r.

Jednocześnie informujemy, że w dniu 02.11.br.(poniedziałek) Główne Biuro Projektu czynne będzie do godziny 15.30.

 

2020.10.07

Szanowni Państwo,

Informujemy o aktualnej sytuacji kontaktu oraz załatwiania spraw z Operatorem:

1. WNIOSKI ROZLICZENIOWE:

Od dnia 08.10.2020r. Przyjmowanie wniosków rozliczeniowych zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową. Dochowanie terminu będzie sprawdzane wedle daty NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w terminie określonym w Regulaminie.

W przypadku ewentualnych braków we wnioskach rozliczeniowych otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą Państwo mieli 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.

W kwestii tylko i wyłącznie WNIOSKÓW ROZLICZENIOWYCH Operator uruchomił dodatkową infolinię: 539 980 666, oraz adres e-mail: rozliczenia@cdgpolska.pl

BRAK możliwości umówienia się na osobiste załatwienie tej sprawy.

2. PODPISYWANIE UMÓW:

Każdy Kandydat, którego umowa jest gotowa zostaje zaproszony na jej podpisanie a w zaproszeniu (wiadomość e-mail) dostaje SZCZEGÓŁOWĄ instrukcję.

Obowiązek umówienia się według w/w instrukcji – prosimy sprawdzać skrzynkę e-mail.

OSÓB NIEUMÓWIONYCH NIE PRZYJMUJEMY.

3. INFORMACJA O PROJEKCIE:

Ogólnych informacji o Projekcie nieprzerwanie udzielamy za pomocą:

infolinii:

 • 668 611 170 – Główne Biuro Projektu w Świlczy
 • 668 612 346 – Główne Biuro Projektu w Świlczy
 • 17 225 65 46 – Punkt Konsultacyjny Łańcut
 • 661 578 642 – Punkt Konsultacyjny Ostrów
 • 17 241 31 77 – Punkt Konsultacyjny Nowa Sarzyna
 • 668 612 206 – Punkt Konsultacyjny Pilzno

Ze względu na ogrom połączeń prosimy o cierpliwość - Operator oddzwania na 100% nieodebranych połączeń (max. 1 dzień roboczy)

e-mail:

Ze względu na ogrom wiadomości prosimy o cierpliwość w oczekiwaniu na odpowiedź (max. 3 dni robocze)

4. PUNKTY KONSULTACYJNE W SUBREGIONIE:

1. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie - otwarte

2. Punkt Konsultacyjny w Nowej Sarzynie - otwarte

3. Punkt Konsultacyjny w Łańcucie - otwarte

4. Punkt Konsultacyjny Pilzno – zamknięte na kontakt osobisty max. do 31.10.br.

 

2020.09.30

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 1 - 15 września 2020r. - zostaje wydłużony do 30 września 2020r. 
 • 16 - 30 września 2020r. - zostaje wydłużony do 30 października 2020r.

 

2020.09.22:

Szanowni Państwo,

Z radością informujemy, że problemy techniczne BUR stosunkowo ustały i udało nam się nadać ID wsparcia w Bazie Usług Rozwojowych wszystkim z Państwa, którzy podpisali umowy w terminie 04.09 – 22.09 oraz, że wracamy na tor terminowości w ich nadawaniu! ????

WAŻNE!

W przypadku, gdy ktoś z Państwa dokonał zapisu na usługę rozwojową po podpisaniu umowy w terminie 04.09 – 22.09, bez wykorzystania ID wsparcia (z powodu jego braku – problemy techniczne BUR) dla uniknięcia problemów z rozliczeniem prosimy powiadomienie nas o tym fakcie drogą mailową na adres rozliczenia@cdgpolska.pl , a w wiadomości wpisać:

„ZAPIS NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ BEZ ID WSPARCIA
Data zapisu:
numer usługi:
Imię nazwisko:
Numer formularza rekrutacyjnego:”

Np.:

„ZAPIS NA USŁUGĘ ROZWOJOWĄ BEZ ID WSPARCIA
Data zapisu: 18.09.2020
numer usługi: 2020/08/28/00000/000000
Imię i nazwisko: Jan Kowalski
Numer Formularza rekrutacyjnego: OK/00/0000”

 

2020.09.08:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do poniższej Aktualizacji z dnia 31.08.2020r. niniejszym informujemy, że w związku z pracami nad nową odsłoną Bazy Usług Rozwojowych (BUR) ( https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) portal ten był niedostępny od 04.09.2020r. aż do 08.09.2020r., a jako Operator wciąż mamy wiele problemów technicznych z działaniem BUR z profilu Administratora - od nas niezależnych.

W związku z powyższym prosimy o cierpliwość w kwestii oczekiwania na nadanie ID wsparcia. Ewentualne spory z związane z w/w problemem, będą rozstrzygane oczywiście na korzyść Uczestnika Projektu.

 

2020.08.31:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w związku z pracami informatycznymi, od 4 września od godz. 00:00 do 7 września do godz. 8:30 strona BUR - Bazy Usług Rozwojowych ( https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ ) będzie niedostępna.

Jako Operator zwracamy Państwa uwagę i prosimy o zadbanie o zapisy na usługi rozwojowe odpowiednio wcześnie, tak by mogli dopełnić obowiązków zawartych w umowie dofinansowania usługi rozwojowej w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” tj. zapis na usługę rozwojową najpóźniej 1 dniu szkolenia.

 

2020.08.27:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2020.08.27

 

2020.08.17

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 1 - 11 sierpnia 2020r. - zostaje wydłużony do 16 września 2020r. 
 • 12 - 31 sierpnia 2020r. - zostaje wydłużony do 30 września 2020r.

 

2020.08.06

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy o zmianach organizacyjnych spowodowanych okresem urlopowym Pracowników Biura Projektu:

 • 7 sierpnia – Biuro Projektu w Świlczy będzie nieczynne
 • 10 sierpnia – Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do 15.30
 • 10 – 28 sierpnia - infolinia 668 612 346 pozostaje nieczynna
 • 24 sierpnia – 4 września – infolinia 539 980 666 pozostaje nieczynna

 

2020.07.31:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w terminie:

 • 7 - 14 lipca 2020r. - zostaje wydłużony do 14 sierpnia 2020r. 
 • 14 – 31 lipca 2020r. - zostaje wydłużony do 21 sierpnia 2020r.

 

2020.07.30:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2020.07.30

 

2020.07.14:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do 14 lipca 2020r. do Operatora zostaje wydłużony do 31 lipca 2020r. 

2020.06.26:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 29.06.20r. Biuro Projektu będzie czynne do godz. 15:30.

Infolinia telefoniczna w dniu 29.06.20r. nie będzie czynna - zapytania prosimy kierować na adres e-mail: ok@cdgpolska.pl

2020.06.26:

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z III tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z II tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

LISTĘ REZERWOWĄ z II i III tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna III tury naboru - to lista składająca się z 1000 Kandydatów/tek, którzy przeszli pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

 

Lista rekrutacyjna z III naboru oraz Aktualizacja listy rekrutacyjnej z II naboru - bok unikatowych numerów Kandydatów zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w II turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej ani z II ani z III tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

2020.06.26:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 5 Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej Operator informuje, że termin weryfikacji wniosków rozliczeniowych złożonych do Operatora w czerwcu 2020r. zostaje wydłużony do 20 dni roboczych od dnia ich złożenia. 

2020.06.10:

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 ust. 13 „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy rezerwowej.

2020.06.08:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy o zmianach organizacyjnych pracy Biura Projektu w najbliższych dniach:

 • 10.06.2020r. (środa) – infolinia telefoniczna 539 980 666 nieczynna
 • 11.06.2020r. (czwartek) – Biuro Projektu nieczynne
 • 12.06.2020r. (piątek) – Biuro Projektu nieczynne
 • 15 i 16.06.2020r. (poniedziałek, wtorek) – infolinia telefoniczna 539 980 666 nieczynna, oraz brak możliwości umówienia się na wizytę w Biurze Projektu.

 

2020.06.08:

WNIOSKI ROZLICZENIOWE Z I / II TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że procedura rozliczenia z czasie wzmożonej ostrożności spowodowanej pandemią COVID-19 możliwa jest w dwóch formach:

 1. Preferowaną i rekomendowaną przez Operatora formą dostarczenia dokumentów pozostaje wysyłanie dokumentów drogą pocztową. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w terminie określonym w Regulaminie na złożenie wniosku rozliczeniowego (Operator będzie weryfikował datę stempla pocztowego).
 2. Dokumenty będzie można składać również osobiście w Głównym Biurze Projektu w Świlczy – po wcześniejszym mailowym uzgodnieniu terminu z Biurem Projektu, przy czym termin nie może przekraczać indywidualnego terminu każdego Uczestnika na złożenie wniosku rozliczeniowego zgodnie z Regulaminem.

Zgłoszenia osobistego stawiennictwa celem złożenia wniosku rozliczeniowego:

 1. na adres e-mail: ok@cdgpolska.pl wysłać treść zawierającą co najmniej: „Imię nazwisko/ Numer Formularza rekrutacyjnego / Konkretną datę i czterogodzinny przedział czasowy w którym zgłasza gotowość do osobistego dostarczenia dokumentów w godzinach pracy Biura Projektu.” Np. Jan Kowalski, OK/03/XXXX, 11 lipca 2020r., 10:00 – 14:00.
 2. nadać tę wiadomość na min. 1 dzień roboczy przed planowaną datą przybycia o której mowa w powyższym ppkt. a)
 3. w odpowiedzi otrzymają Państwo konkretną datę i godzinę (biorąc pod uwagę wskazaną przez Państwa dyspozycyjność, a w przypadku braku wolnych terminów (15minut / Kandydata) Operator wskaże najbliższy wolny termin, który to Kandydat będzie mógł jednorazowo zmienić w drodze kolejnego zgłoszenia mailowego.

UWAGA!

Kandydatów zaproszonych do Biura Projektu osobiście będą obowiązywać następujące obostrzenia:

 • Kandydat OBOWIĄZKOWO wyposażony musi być w maseczkę ochronną i jednorazowe rękawiczki, które OBOWIĄZKOWO MUSI zdezynfekować przed wejściem do Biura (płyn dostępny w Biurze).
 • Prosimy o punktualność - Kandydaci przyjmowani będą pojedynczo (15minut / Kandydata).

W przypadku ewentualnych braków we wnioskach rozliczeniowych otrzymają Państwo e-mail / informację osobiście ze wskazaniem tych braków. Na ich uzupełnienie będą Państwo mieli zgodnie z Regulaminem 2 dni robocze, z traktowaniem powyższych możliwości dostarczenia dokumentów oraz zasad dotrzymywania terminów.

Operator przypomina, że w sprawach WNIOSKÓW ROZLICZENIOWYCH uruchomił dodatkową infolinię:
539 980 666

 

2020.04.03:

Szanowni Państwo,

Zdiagnozowaliśmy najczęściej zadawane pytania i najbardziej nurtujące Państwa kwestie jakie padają na naszych infoliniach, w związku z tym poniżej odpowiadamy:

1. Informacja o rozliczeniach usług rozwojowych

Operator PRZYPOMINA, że po zakończeniu usługi rozwojowej każdy Uczestnik Projektu jest zobowiązany w terminie 30 dni złożyć wniosek rozliczeniowy. Uczestnicy, którzy nie są w stanie dotrzymać w/w terminu np. z powodu aktualnej specyficznej sytuacji w kraju nie mogą uzyskać dokumentów potwierdzających nabycie kwalifikacji  od Instytucji Certyfikujących powinni złożyć  do Operatora wniosek o przedłużenie terminu na rozliczenie – aby wniosek ten podlegał rozpatrzeniu należy złożyć go przed upływem 30-dniowego terminu na rozliczenie.

W przeciwnym razie wniosek rozliczeniowy pozostanie rozpatrzony z wynikiem negatywnym.

2. Realizacja usług rozwojowych

Operator pragnie zwrócić uwagę, że aktualnie, w momencie włączenia strony BUR tj. https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/ widoczny jest komunikat informujący co następuje w tej wyjątkowej dla nas wszystkich sytuacji stanu epidemii, do którego Operator rekomenduje się stosować. Parafrazując – zgodnie z w/w komunikatem Instytucje Szkoleniowe powinny wydłużać terminy realizacji danych usług rozwojowych tak, by Uczestnicy mogli je zrealizować, kiedy będzie to możliwe (zgodnie z zaleceniami władz Państwa). Zgodnie z umowa z Uczestnikami Projektu ważność nadanego mu przez Operatora ID wsparcia na BUR to 31.11.2022r.

Niemniej jednak Uczestnicy zobowiązani są złożyć  wniosek o wydłużenie terminy na rozpoczęcie realizacji usługi rozwojowej do Operatora  przed upływem 60-dniowego terminu (licząc od dnia podpisania umowy z Operatorem)

3. Aktualizacja listy rekrutacyjnej z II tury naboru rekrutacyjnego

Operator podkreśla, że ogłoszenie aktualizacji listy rekrutacyjnej z II tury naboru rekrutacyjnego w tej chwili jest niemożliwe i bezzasadne. Wiązałoby się z zaproszeniem kolejnych Kandydatów na podpisanie umowy do Biura Projektu – co w tym momencie z powodu stanu epidemii jest KATEGORYCZNIE niemożliwe – zatem aktualizacja ta zostanie dokonana niezwłocznie, jak tylko będzie to możliwe (zgodnie z zaleceniami władz Państwa).

2020.03.16:

Szanowni Państwo,

biorąc pod uwagę rozwijającą się, wyjątkową sytuację w kraju i na świecie oraz ogrom obaw Kandydatów związanych z zagrożeniem epidemiologicznym Operator postanawia przedłużyć etap oceny formalnej tj. termin na dostarczenie wersji papierowej formularzy rekrutacyjnych z III tury naboru

do dnia 30.03.2020r.

Tym samym Operator pragnie podkreślić, że przyjmowanie formularzy w wersji papierowej zostało ograniczone do dostarczenia dokumentów

tylko i wyłącznie drogą pocztową,

a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 30.03.2020r. (liczy się data stempla).

2020.03.11:

UWAGA!
W ślad za ruchami władz Państwa oraz nadrzędnych Operatorowi Urzędów w aktualnej sytuacji kryzysowej związanej z zagrożeniem epidemiologicznym Operator podjął decyzję o zamknięciu na kontakt bezpośredni Biura Projektu oraz Punktów Konsultacyjnych w subregionie z dniem 11.03.2020r. (do odwołania)

Zmiany organizacyjne Projektu „OPERACJA KWALIFIKACJA!”:

1. OCENA FORMALNA – PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z III TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

W związku z trwającą oceną formalną III tury naboru rekrutacyjnego informujemy, że przyjmowanie formularzy w wersji papierowej zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową, a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 17.03.2020r. (liczy się data stempla).

W przypadku ewentualnych braków w formularzu rekrutacyjnym otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą mieli Państwo 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.


W kwestii OCENY FORMALNEJ Operator uruchomił dodatkową infolinię:
668 612 346

 

2. WNIOSKI ROZLICZENIOWE Z I / II TURY NABORU REKRUTACYJNEGO 

Przyjmowanie wniosków rozliczeniowych zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w terminie określonym w Regulaminie.

W przypadku ewentualnych braków we wnioskach rozliczeniowych otrzymają Państwo e-mail ze wskazanymi brakami. Na ich uzupełnienie będą Państwo mieli 2 dni robocze. Dochowanie terminu będzie traktowane jako data NADANIA dokumentów do Operatora (liczy się data stempla) w wyznaczonym terminie.

W kwestii WNIOSKÓW ROZLICZENIOWYCH Operator uruchomił dodatkową infolinię:
539 980 666

 

3. INFORMACJA O PROJEKCIE:

Ogólnych informacji o Projekcie nieprzerwanie udzielamy za pomocą infolinii:
668 611 170

 

2020.03.09:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu dzisiejszym (09.03.2020r.) zaktualizowaliśmy listę NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANYCH PYTAŃ

UWAGA: Zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :)

2020.03.06:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.03.2020r. (poniedziałek):

 • Główne Biuro Projektu w Świlczy czynne będzie w godzinach 10:00 – 18:00, lecz planuje przerwy w pracy w godzinach 13:00 – 13:15 oraz 16:00 – 16:15
 • Punkt Konsultacyjny w Pilznie czynny​ będzie w godzinach 7:30 - 17:00

2020.03.03

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.03.03

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2020.03.03

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 1000), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 04.03.2020r. przystępuje do etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 04.03 – 17.03.2020r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 1000) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – dzisiaj (03.03.2020r.) otrzymają Państwo wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

Niniejszym publikujemy również LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY, które to kolejne złożone przez danego Kandydata zostały odrzucone, ponieważ uprzednio złożone przez danego Kandydata formularze rekrutacyjne nie zostały przez niego wycofane.

 

2020.02.25:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podczas III tury naboru rekrutacyjnego napotkaliśmy problemy techniczne, które spowodowały, że nie wszyscy Kandydaci po uzupełnieniu formularza otrzymali zwrotnie wiadomość e-mail wraz z formularzem w wersji .pdf.

Odpowiadając na Państwa obawy Operator gwarantuje, że żaden z formularzy nie „zaginął”, a Operator dysponuje listą adresów e-mail w przypadku których wysłanie formularza nie powiodło się.

W związku z powyższym Operator informuje, że Kandydaci, których dotyczy wyżej opisana sytuacja najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu formularza otrzymają wiadomość wraz z formularzem w wersji pdf. na adres e-mail podany w tym formularzu.

Jednocześnie Operator zapewnia, że data i godzina wpływu formularza rekrutacyjnego nie ulegnie zmianie tzn. pozostanie zgodna ze stanem faktycznym (moment przesłania formularza przez Kandydata za pośrednictwem formularza online).

Wiadomość ta zostanie nadana z adresu e-mail: helpdesk@cdgpolska.pl

Operator uspokaja i prosi o cierpliwość!

2020.02.24:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się otwarciem III naboru rekrutacyjnego Operator pragnie PRZYPOMNIEĆ, że:

 • w III naborze naboru nie mogą uczestniczyć osoby, które w momencie składania formularza na III turę naboru rekrutacyjnego nie zostały rozliczone z ewentualnego ich uczestnictwa w I lub II turze naboru tzn. nie otrzymały od Operatora wiadomości e-mail informującej o pozytywnym rozliczeniu usługi rozwojowej,
 • w projekcie „Operacja Kwalifikacja!” nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kurs prawa jazdy kat. A, B, szkoleń z kategorii TiK oraz języków obcych,
 • wybrane szkolenie musi dążyć do uzyskania KWALIFIKACJI.
 • Prosimy o nieużywanie znaku cudzysłowu ( „ … ” ) w nazwach usług, Instytucji Szkoleniowych itp.
 • w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwym używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.

2020.02.20:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 21.02.2020r. (piątek):

 • Punkty Konsultacyjne w subregionie (Łańcut, Ostrów, Nowa Sarzyna oraz Pilzno) będą nieczynne,
 • Główne Biuro Projektu w Świlczy oraz informacja telefoniczna otwarte będą dla Państwa jedynie w godzinach 7:30 – 9:30.

W dniu 25.02.2020r. (wtorek) Punkt Konsultacyjny w Łańcucie czynny bedzie w godzinach: 7:00 - 9:00 oraz 12:00 - 15:00.

2020.02.18:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zaktualizowaliśmy listę zawodów deficytowych. Osoby aplikujące do udziału w projekcie i wybierające Usługę Rozwojową wpisującą się w niżej wymienione zawody deficytowe będą otrzymywać dodatkowe 10 pkt. za spełnianie tego kryterium podczas oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych:

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;
 • kucharze;
 • monterzy instalacji budowlanych;
 • murarze i tynkarze;
 • masażyści.

2020.02.17:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 17.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 17:00.

2020.02.11:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.02.11

2020.02.10:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 10.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

2020.02.06:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.02.06

2020.02.03:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 03.02.2020r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

2020.01.31:

AKTUALIZACJA ogłoszenia o III TURZE naboru:

Informujemy, że III tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 24.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 28.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w III TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 1000 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od III tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie (z dnia 31.01.2020r.) dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

2020.01.28:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.28

2020.01.24:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.24

2020.01.22:

Aktualizacja terminu III TURY naboru:

Informujemy, że termin III tury naboru rekrutacyjnego uległ zmianie i planowany jest w terminie:

od dnia 10.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 14.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

2020.01.13:

Ogłoszenie o III TURZE naboru:

Informujemy, że III tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 03.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 07.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w III TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 1000 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od III tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

2020.01.13:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.13

2020.01.08:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że w dniach 08 – 16.01.2020r. infolinia telefoniczna Głównego Biura Projektu będzie wyłączona.

Trwa proces podpisywania umów – zidentyfikowaliśmy, że zdecydowana większość Państwa pytań dotyczy kwestii, które zostały szczegółowo opisane w wiadomościach jakie zostały do Państwa (osób zakwalifikowanych) rozesłane drogą mailową w związku z zaproszeniem do podpisania umowy – zwracamy się z uprzejmą prośbą o uważne przeczytanie tej wiadomości.

2019.12.30:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że:

 • w dniach 02-03.01.2020r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie będzie nieczynny,
 • dnia 03.01.2020r Punkt Konsultacyjny w Nowej Sarzynie będzie nieczynny.

2019.12.20:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniach 23.12. – 31.12.2019r. zarówno Biuro Projektu w Świlczy jak i wszystkie punkty konsultacyjne w subregionie (Łańcut, Ostrów, Nowa Sarzyna oraz Pilzno) będą nieczynne.

Do zobaczenia w Nowym Roku - oby był to rok pełen wspaniałych chwil, przepełnionych szczęściem, radością, miłością oraz uczuciem spełnienia!

2019.12.17:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 18.12.2019r. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie (Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) będzie nieczynny.

2019.12.16:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 16.12.2019r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

2019.12.11:

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.12.11

LISTA REZERWOWA – stan na dzień 2019.12.11

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

 • Lista rekrutacyjna II tury naboru - to lista składająca się z 700 Kandydatów/tek, którzy przeszli pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Lista rekrutacyjna obok unikatowych numerów Kandydatów zawiera statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w II turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

 • Kandydaci będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Biurze Projektu/Punktach Konsultacyjnych celem podpisania umowy – zgodnie z wybranym na etapie składania formularza rekrutacyjnego miejscem procedowania (składania formularza/podpisania umowy dofinansowania/rozliczenia usługi rozwojowej)
 • Kandydaci, którzy chcą zmienić Punkt Konsultacyjny, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę danych.
 • Kandydaci, którzy z różnych względów nie będą mogli zgłosić się osobiście do Biura Projektu/Punktu Konsultacyjnego, będą mogli podpisać umowę w obecności notariusza i przesłać do głównego Biura Projektu podpisane notarialnie egzemplarze umow

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

Oznacza, że:

 • Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”
  ORAZ
 • Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

Oznacza, że:

 • Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”
  ORAZ
 • Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
  Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

 

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

2019.12.09:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.12.2019r. Biuro Projektu w Świlczy będzie czynne do godziny 15:30.

2019.12.05:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że w dniu 09.12.2019r. Punkt Konsultacyjny w Ostrowie (Gmina Ostrów, Ostrów 225, 39-103 Ostrów) będzie czynny do godziny 12:00.

2019.12.02:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.11.27:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Aktualizacji z dnia 26.11.2019r. gdzie Operator informował o planowanym zakończeniu kolejnego etapu oceny formalnej oraz w związku z faktem, że sytuacja faktyczna Kandydatów nie wymagała dodatkowych - regulaminowych 2 dni na ewentualne uzupełnienia, Operator postanowił zakończyć ocenę formalną 27.11 mając na celu dobro projektu i sprawność jego działania.

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.27

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.27

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim i czwartym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r., 06.11 – 14.11.2019r. oraz 20.11 - 26.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 28.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 28.11 - 04.12.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 – 22.10.2019r., 28.10 – 04.11.2019r., 06.11 – 14.11.2019r. oraz 20.11 – 26.11.2019r.).

2019.11.26:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 28.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.11.20:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniach 20.11 oraz 21.11.2019r. informacja telefoniczna do Punktu Konsultacyjnego w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) jest NIECZYNNA z powodów technicznych. Za utrudnienia przepraszamy.

2019.11.19:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.19

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.19

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim i czwartym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r. oraz 06.11 – 14.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 20.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 20.11 - 26.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r. oraz 06.11 – 14.11.2019r.).

2019.11.14:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.11.06:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.06

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.06

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r. oraz 28.10 - 04.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 07.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 07.11 - 14.11.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r. oraz 28.10 - 04.11.2019r.).

2019.11.04:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 06.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.10.31:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 31.10.2019r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) będzie czynny do godziny 13:00.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że Kandydaci, którzy planowali dzisiaj dostarczyć do w/w Punktu formularz rekrutacyjny lub którym termin na uzupełnienia formularza rekrutacyjnego został wyznaczony właśnie na dzień 31.10.2019 r. formalności tych mogą dopełnić także w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w pozostałych Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

2019.10.25:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.10.25

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.10.25

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym i drugim etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r. oraz 16.10 - 22.10.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 28.10 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 28.10 – 04.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r. oraz 16.10 - 22.10.2019r.).

2019.10.23:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 25.10.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.10.15:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.10.15

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.10.15

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowalista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 16.10 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 16.10 – 22.10.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r.).

2019.10.14:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu 14.10.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do 15.30. 

2019.10.09:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10.2019r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej.

2019.10.07:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 08.10.2019r. Punkt Konsultacyjny w Pilźnie (Urząd Miejski w Pilźnie: ul. Rynek 6, 39-220 Pilzno) będzie czynny do godziny 11:30.

Za utrudnienia bardzo przepraszamy i jednocześnie przypominamy, że Kandydaci, którym termin na uzupełnienia formularza rekrutacyjnego został wyznaczony właśnie na dzień 08.10.2019r formalności tych mogą dopełnić także w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w pozostałych Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

2019.09.17:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.09.17

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA - stan na dzień 2019.09.17

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 700), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 18.09 przystępuje do etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 18.09 – 24.09.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

2019.09.16:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

2019.09.10:

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem § 8 ust 3 pkt c), d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie składanie wersji oryginalnych – papierowych formularzy rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających wstępnie naliczone punkty będzie wymagane tylko i wyłącznie po ogłoszeniu wstępnej listy rekrutacyjnej i tylko i wyłącznie przez Kandydatów na niej znajdujących się.

Po złożeniu formularzy rekrutacyjnych w formie ON-LINE prosimy cierpliwie oczekiwać na dalsze informacje.

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie - w formularzu rekrutacyjnym oświadczają Państwo, że się z nim zapoznali i akceptują jego postanowienia.

* Dodatkowo informujemy, że w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwym używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.

2019.09.06:

Szanowni Państwo,

Operator informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2019r. zamieścił na stronie Projektu aktualne wersje „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie” oraz „Formularza Rekrutacyjnego”. Jednocześnie pragnie podkreślić, że zmiany jakich dokonał względem wersji tych dokumentów z dnia 09.08.2019r. mają charakter czysto kosmetyczny, estetyczny oraz gwarantuje, że nie dokonał żadnych znaczących zmian tj. mających wpływ na proces, warunki rekrutacji i udziału w Projekcie, a kierował się tylko i wyłącznie zwiększeniem przejrzystości i jasności tych dokumentów oraz minimalizacji ryzyka popełnienia błędów przez Kandydatów.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • „Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie”: aktualizacja godziny rozpoczęcia naboru rekrutacyjnego (zgodnie z informacją z dnia 03.09.2019r. w zakładce „Aktualności” strony Projektu), oczywiste omyłki pisarskie, literówki.
 • „Formularz Rekrutacyjny”: przeniesienie pól wyboru punktu konsultacyjnego na pierwszą stronę formularza, bardziej „dobitne” przedstawienie niektórych zapisów tj. przeniesienie tzw. gwiazdek („*”) – odwołań u dołu strony (które wielokrotnie zostały zlekceważone przez Kandydatów w I turze naboru, co rodziło problemy na etapie oceny) bezpośrednio do pól, których dotyczyły, techniczne kwestie nie mające wpływu na wygląd formularza np. zablokowanie możliwości wpisania w pola m.in. „telefon kontaktowy”, „pesel” tekstu np. „abc”.

2019.09.03:

Aktualizacja GODZINY rozpoczęcia II tury naboru rekrutacyjnego:

Szanowni Państwo,

Dnia 19.08.2019r. Operator opublikował informację o terminie II tury naboru rekrutacyjnego, która zawierała omyłkę pisarską w godzinie jej rozpoczęcia tj.: „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 00:00:01(…)” zamiast „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 12:00:01(…)”

W związku z powyższym Operator informuje, że godzina rozpoczęcia została zaktualizowana, a II tura naboru rekrutacyjnego odbędzie się:

od dnia 09.09.2019r., od godziny 12:00:01
do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

2019.09.02:

Szanowni Państwo,

Beneficjent na bieżąco monitorując napotkane problemy i trudności formalno – organizacyjne Projektu oraz jego Uczestników zidentyfikował problem z dochowaniem 10-dniowego (10 dni roboczych) terminu na złożenie wniosku rozliczeniowego po zrealizowanej usłudze rozwojowej, wynikający przede wszystkim z długiego terminu oczekiwania Uczestników Projektu na oryginał świadectwa kwalifikacji od Instytucji Certyfikujących (m.in. UDT), który jest integralną częścią wniosku rozliczeniowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom Uczestników Projektu zakwalifikowanych w I turze naboru rekrutacyjnego Beneficjent zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku rozliczeniowego do 30 dni roboczych licząc od ostatniego dnia realizacji danej usługi rozwojowej.

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

2019.08.20:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.08.20

2019.08.19:

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie §2 ust 17 oraz §8 ust 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w II TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie z 700 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Aktualizacja terminu II TURY naboru:

Informujemy, że termin II tury naboru rekrutacyjnego uległ zmianie i planowany jest od dnia 09.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

2019.08.14:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

2019.08.09:

Ogłoszenie o II TURZE naboru:

Informujemy, że II tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie od dnia 02.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 06.09.2019r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od II tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

2019.07.30:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.07.30

2019.06.27:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.27

2019.06.24:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.24

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na samej górze pierwszej strony).
 • Status „Niezakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że Kandydat nie spełnił kryteriów formalnych związanych z udziałem w projekcie. Kandydat może złożyć aplikację w kolejnej turze naboru, którą planujemy nie wcześniej niż w sierpniu 2019r.
 • Status „Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'” oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.
 • Status: „Zakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

Jednocześnie przypominamy, że Kandydaci będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Biurze projektu celem podpisania umowy – zgodnie z wybranym punktem konsultacyjnym.

Kandydaci, którzy chcą zmienić punk konsultacyjny, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę danych, w którym to wniosku zgłoszą inny punkt konsultacyjny.

Kandydaci, którzy z różnych względów nie będą mogli zgłosić się osobiście do punktu konsultacyjnego, będą mogli podpisać umowę w obecności notariusza i przesłać do głównego Biura Projektu podpisane egzemplarze umowy.

 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji ORAZ uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że:
  • Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!" ORAZ
  • w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji” oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

2019.05.22:

Informujemy, że w dniu 21.05.2019r. rozpoczęliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy, które wplynęły w wyniku naboru w I Turze Rekrutacji. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ocena ta będzie trwała minimum 10 dni roboczych. Uprzejmie prosimy sprawdzać skrzynkę mailową, gdyż możemy wzywać Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych. 

2019.05.15:

Szanowni Państwo.

Z związku z pytaniami wpływającymi na maila helpdesk@cdgpolska.pl oraz ok@cdgpolska.pl odnośnie zmiany ścieżki wsparcia przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Kandydat/-tka najpóźniej w momencie składania formularza rekrutacyjnego  ma możliwość zmiany wybranej ścieżki wsparcia (do poniedziałku 20.05.)*. Zmiany należy dokonać poprzez złożenie w Biurze Projektu lub Punkcie Konsultacyjnym załącznika 04 - Wniosek o zmianę ścieżki wsparcia.

*Z wyjątkiem zmiany na ścieżkę B, w przypadku której koszt usługi rozwojowej ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej

Ponadto informujemy, że:

 • numer usługi nie jest niezbędny do procesu oceny formalnej i merytorycznej, w związku z tym nie ma konieczności nanoszenia zmian,
 • z uwagi na ochronę danych osobowych, którą to ochroną objęte są wszystkie dane Kandydatów, nie możemy nikomu udostępnić formularzy rekrutacyjnych,
 • wszystkie dodatkowe pytania wykraczające poza listę najczęściej zadawanych pytań (które znajdują się na niniejszej stronie) prosimy kierować pod adres: ok@cdgpolska.pl,
 • adres mailowy helpdesk@cdgpolska.pl służy jedynie do rozwiązywania problemów technicznych.

2019.05.13:

Szanowni Państwo, niniejsym informujemy, że I tura naboru do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" została zamknięta, po osiągnięciu limitu 800 przesłanych formularzy. Wszystkim szczęśliwcom, którzy zdążyli wysłać formularz, gratulujemy refleksu i przypominamy o konieczności dostarczenia wersji papierowych.

Zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego, co oznacza, że ostatnim dniem składania wersji papierowych jest 20.05.2019 r. w godzinach pracy poszczególnych punktów konsultacyjnych. 

2019.05.10:

Szanowni Państwo, informujemy, że:

 • z uwagi na prowadzony nabór formularzy rekrutacyjnych, w poniedziałek, tj. 13.05 oraz w poniedziałek, tj. 20.05 biuro projektu w Świlczy czynne będzie od godziny 7:30 do godziny 18:00
 • w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy regulamin rekrutacji (zmiana dotyczy §7 pkt.1, 2). Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w sekcji "Dokumenty aplikacyjny" niniejszej strony.

2019.05.04:

Ogłoszenie o I TURZE naboru:

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz od dnia 13.05.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 17.05.2019r., do godziny 23:59:59 albo do osiągnięcia limitu 800 przesłanych formularzy.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie papierowej należy składać w terminie od dnia 13:05.2019r. do dnia 24.05.2019r.* w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miejski w Pilźnie: Legionów 28, 39-220 Pilzno
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Operatora i punktów konsultacyjnych, do ostatniego dnia naboru.

* Termin może ulec skróceniu, zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, który mówi, że wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego.

2019.04.30:

W odniesieniu do informacji opublikowanych w dniu 25.04., Operator informuje, że w związku z koniecznością weryfikowania czy cena wybranej przez Uczestnika Projektu Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową, Operator będzie uruchamiał dodatkową procedurę weryfikacyjną, czy droższa cena Usługi Rozwjowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi, co będzie wiązało się z następującymi konsekwencjami:

 • Uczestnik Projektu będzie mógł zostać zakwalifikowany warunkowo, co oznacza, że Uczestnik Projektu spełnia warunki udziału w projekcie, ale Usługa Rozwojowa jest droższa od ceny rynkowej i zostaje skierowana do procedury weryfikacyjnej
 • w trakcie procedury weryfikacyjnej Uczestnik Projektu będzie zobligowany do bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • jeżeli przedstawione przez Uczestnika Projektu wyjaśnienia będą nieprzekonujące, to Operator zwróci się do Instytucji Szkoleniowej z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności w cenie oferowanej przez nią Usługi Rozwojowej i/lub obniżenie ceny oraz poinformuje Instytucję Szkoleniową że przekazaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej, w tym o cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej do PARP.

Uruchomienie powyższej procedury skutkować będzie wydłużoną ścieżką rekrutacyjną zmierzającą do podpisania umowy szkoleniowej. Czas trwania procedury zależny będzie od rzetelności i szybkości przedkładanych przez Uczestnika Projektu i Instytucję Szkoleniową informacji wyjaśnień.

2019.04.25:

Operator informuje, że w myśl interpretacji otrzymanej z Instytucji Zarządzającej, Operator zobligowany jest do dbania o efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, w związku z czym Operator będzie weryfikował, czy cena Usługi Rozwojowej wybranej przez Kandydata nie przekracza ceny rynkowej. 

Jeżeli Operator zidentyfikuje, że istnieją tańsze szkolenia, a Uczestnik będzie obstawał przy wyborze szkolenia droższego, to Uczestnik zobowiązany będzie pisemnie potwierdzić, że został poinformowany o istnieniu tańszych równoważnych ofert oraz wskazać uzasadnienie wyboru droższej oferty. 

Operator poinformuje również Instytucję Szkoleniową, że oferowana Usługa Rozwojowa jest znacząco droższa od pozostałych i zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności lub obniżenie ceny.

Ponadto Operator przekaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej do IP WUP, IZ i PARP, w tym o nadużyciach w wysokości cen za Usługi Rozwojowe.

2019.04.19:

Szanowni Państwo,

informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Projektu będzie czynne do godziny 12:00. Przy tej okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

2019.04.16:

Szanowni Państwo,

przepraszamy za przedłużającą się procedurę uruchomienia projektu „Operacja kwalifikacja”, w tym w szczególności za opóźnienia związanie z publikacją regulaminu oraz dokumentów rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia są spowodowane faktem, iż staramy się zapewnić jasne, klarowne i przejrzyste zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Jesteśmy zdania, że wszelkie problematyczne i budzące wątpliwości kwestie należy rozwiązać zanim rekrutacja się rozpocznie, aby w rezultacie przebiegła ona sprawnie i aby umożliwić większej liczbie Kandydatów szybsze zakwalifikowanie się do projektu, a co za tym idzie przyspieszenie czasu realizacji Usługi Rozwojowej i uzyskiwania kwalifikacji.

W tym celu konsultowaliśmy, m.in. kwestię sposobów finansowania Usług Rozwojowych w ramach Projektu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej, nadzorującej pracę Operatora, tj. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

INFORMACJA DO POBRANIA

2019.04.10:

Rekrutacja do projektu planowana jest na maj 2019r. Dokładna data pierwszego naboru pojawi się na naszej stronie internetowej, w aktualnościach, najszybciej jak będzie to możliwe formalno-prawnie.

INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

e-mail rekrutacyjny: ok@cdgpolska.pl 

infolinia informacyjno-rekrutacyjna (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30): +48 668 611 170

UWAGA: Zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Listę pytań i odpowiedzi aktualizujemy na bieżąco, więc sprawdzaj je systematycznie.

e-mail pomocy technicznej: helpdesk@cdgpolska.pl 

e-mail do procedury weryfikacji ceny rynkowej: audyt@cdgpolska.pl

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

Informacja dla Instyucji Szkoleniowych - do pobrania

e-mail dla Instytucji Szkoleniowych: is@cdgpolska.pl 

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW:

Informacja prasowa - do pobrania

e-mail dla mediów: media@cdgpolska.pl 

DANE KONTAKTOWE:

Główne Biuro Projektu:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Tel. 668 611 170

Godziny pracy: pon: 10:00 - 18:00, wt - pt: 7:30 - 15:30

Punkty konsultacyjne:

powiat łańcucki: Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, tel. 17 225 65 46, godz. pracy: 7:00 - 15:00

powiat ropczycko-siędziszowski: Gmina Ostrów: Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel. 661 578 642, godz. pracy: Pn: 8:00 - 16:00; Wt - Pt: 7:30 - 15:30

powiat dębicki: Gmina Pilzno: Urząd Miejski w Pilźnie: Rynek 6, 39-220 Pilzno, tel. 668 612 206, godz. pracy: 7:30 - 15:30

powiat leżajski: Gmina Nowa Sarzyna: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 17 241 31 77 w. 205, godz. pracy: 7:30 - 15:30

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.