Projekty, dotacje

Operacja Kwalifikacja

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.05.00-18-0006/18-00 z dnia 30 listopada 2018r.

Wartość projektu 

9 688 791,94 zł

Kwota dofinansowania 

8 719 912,73 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie

Działanie 9.5 Podnoszenie kompetencji osób dorosłych w formach pozaszkolnych

Okres realizacji

01.03.2019 – 31.12.2022

Która firma go realizuje 

Lider Projektu: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Partner Projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno Gospodarczego „INWENCJA”

Cel projektu, rezultat

Podniesienie kwalifikacji i uzyskanie stosownych uprawnień/ certyfikatów itp. potwierdzających kwalifikacje do 31.12.2022 przez min. 970 Uczestników Projektu (330K) spośród 2 423 UP (823K) - os. dorosłych, zamieszkujących teren powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski woj. podkarpackiego (WP) poprzez uczestnictwo w kursach realizowanych w ramach projektu.

 

GRUPA DOCELOWA:

Grupę docelową stanowią 2 423 osoby dorosłe (w tym 823 K, co stanowi 34%), które ukończyły 18 rok życia

 • mające miejsce zamieszkania (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), zatrudnienia lub pobierania nauki na terenie powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski WP, lub
 • spoza w/w subregionu, o ile realizują one wybrany do dofinansowania kurs na terenie jednego z powiatów: rzeszowski grodzki, rzeszowski ziemski, dębicki, leżajski, łańcucki oraz ropczycko-sędziszowski, oraz które zamieszkują (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego), pracują lub pobierają naukę na terenie WP
 • oraz które są zainteresowane z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych, w szczególności os. starsze i o niskich kwalifikacjach (stanowiący co najmniej 60% ogółu gr. docelowej, (specyficzne kryterium nr 8), tj. 1 455os. (w tym 495K)) zgodnie z szacowaną strukturą:
  • 320os. powyżej 50 r. ż. (w tym 109K) - stanowiące 22% z 1455 osób
  • 1 135os. o niskich kwalifikacjach (w tym 386K) - stanowiące 78% z 1455 osób

UWAGA: z udziału w projekcie wyłączone są osoby fizyczne prowadzące działalność gospodarczą. 

 

FORMY WSPARCIA:

Projekt realizowany jest z zastosowaniem podejścia popytowego, w którym Uczestnik Projektu decyduje o zakresie, terminie oraz wykonawcy usługi, w ramach wsparcia możliwego do realizacji, tj. jednego z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych dostępnych w Bazie Usług Rozwojowych (BUR) sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,

b) kursy umiejętności zawodowych,

c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych.

 

ZASADY REKRUTACJI:

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH:

Aktualizacja z dnia 2019.04.05 - POBIERZ

 

DOKUMENTY APLIKACYJNE:

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data publikacji: 19.04.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 10.05.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 09.08.2019 r. 

Regulamin rekrutacji i udziału w projekcie - data aktualizacji: 06.09.2019 r. 

Formularz rekrutacyjny

 

Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 4 do Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej - bon szkoleniowy - wniosek rozliczeniowy (ważny do 19.07.2019r. włącznie)

Instrukcja wypełnienia Załącznika nr 4 do Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej - bon szkoleniowy - wniosek rozliczeniowy (ważny od 20.07.2019r. włącznie)

 

RAPORT Z REKRUTACJI:

I Tura Rekrutacji - RAPORT z dnia 20.05.2019r. 

 

WZORY WNIOSKÓW DO OPERATORA:

01 - Wniosek o zmianę danych - przed podpisaniem umowy

02 - Wniosek - informacja o rezygnacji

03 - Wniosek - karta zgłoszenia zapotrzebowania w BUR

04 - Wniosek o zmianę ścieżki wsparcia

05 - Wniosek o przedłużenie terminu

Oświadczenie o numerze identyfikacji podatkowej NIP

Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4) - ważny do 19.07.2019

Wniosek rozliczeniowy (załącznik nr 4) - ważny od 20.07.2019


AKTUALNOŚCI:

2019.09.17:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.09.17

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA - stan na dzień 2019.09.17

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 700), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 18.09 przystępuje do etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 18.09 – 24.09.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

 

2019.09.16:

Szanowni Państwo,

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.09.10:

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem § 8 ust 3 pkt c), d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie składanie wersji oryginalnych – papierowych formularzy rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających wstępnie naliczone punkty będzie wymagane tylko i wyłącznie po ogłoszeniu wstępnej listy rekrutacyjnej i tylko i wyłącznie przez Kandydatów na niej znajdujących się.

Po złożeniu formularzy rekrutacyjnych w formie ON-LINE prosimy cierpliwie oczekiwać na dalsze informacje.

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie - w formularzu rekrutacyjnym oświadczają Państwo, że się z nim zapoznali i akceptują jego postanowienia.

* Dodatkowo informujemy, że w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwym używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.

 

2019.09.06:

Szanowni Państwo,

Operator informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2019r. zamieścił na stronie Projektu aktualne wersje „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie” oraz „Formularza Rekrutacyjnego”. Jednocześnie pragnie podkreślić, że zmiany jakich dokonał względem wersji tych dokumentów z dnia 09.08.2019r. mają charakter czysto kosmetyczny, estetyczny oraz gwarantuje, że nie dokonał żadnych znaczących zmian tj. mających wpływ na proces, warunki rekrutacji i udziału w Projekcie, a kierował się tylko i wyłącznie zwiększeniem przejrzystości i jasności tych dokumentów oraz minimalizacji ryzyka popełnienia błędów przez Kandydatów.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • „Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie”: aktualizacja godziny rozpoczęcia naboru rekrutacyjnego (zgodnie z informacją z dnia 03.09.2019r. w zakładce „Aktualności” strony Projektu), oczywiste omyłki pisarskie, literówki.
 • „Formularz Rekrutacyjny”: przeniesienie pól wyboru punktu konsultacyjnego na pierwszą stronę formularza, bardziej „dobitne” przedstawienie niektórych zapisów tj. przeniesienie tzw. gwiazdek („*”) – odwołań u dołu strony (które wielokrotnie zostały zlekceważone przez Kandydatów w I turze naboru, co rodziło problemy na etapie oceny) bezpośrednio do pól, których dotyczyły, techniczne kwestie nie mające wpływu na wygląd formularza np. zablokowanie możliwości wpisania w pola m.in. „telefon kontaktowy”, „pesel” tekstu np. „abc”.

 

2019.09.03:

Aktualizacja GODZINY rozpoczęcia II tury naboru rekrutacyjnego:

Szanowni Państwo,

Dnia 19.08.2019r. Operator opublikował informację o terminie II tury naboru rekrutacyjnego, która zawierała omyłkę pisarską w godzinie jej rozpoczęcia tj.: „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 00:00:01(…)” zamiast „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 12:00:01(…)”

W związku z powyższym Operator informuje, że godzina rozpoczęcia została zaktualizowana, a II tura naboru rekrutacyjnego odbędzie się:

od dnia 09.09.2019r., od godziny 12:00:01
do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

 

2019.09.02:

Szanowni Państwo,

Beneficjent na bieżąco monitorując napotkane problemy i trudności formalno – organizacyjne Projektu oraz jego Uczestników zidentyfikował problem z dochowaniem 10-dniowego (10 dni roboczych) terminu na złożenie wniosku rozliczeniowego po zrealizowanej usłudze rozwojowej, wynikający przede wszystkim z długiego terminu oczekiwania Uczestników Projektu na oryginał świadectwa kwalifikacji od Instytucji Certyfikujących (m.in. UDT), który jest integralną częścią wniosku rozliczeniowego.

Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom oraz potrzebom Uczestników Projektu zakwalifikowanych w I turze naboru rekrutacyjnego Beneficjent zdecydował o wydłużeniu terminu na złożenie wniosku rozliczeniowego do 30 dni roboczych licząc od ostatniego dnia realizacji danej usługi rozwojowej.

 

Uprzejmie informujemy, że w dniu 02.09.2019r. Biuro Projektu będzie czynne do godziny 15:30.

 

2019.08.20:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.08.20

 

2019.08.19:

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie §2 ust 17 oraz §8 ust 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w II TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie z 700 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Aktualizacja terminu II TURY naboru:

Informujemy, że termin II tury naboru rekrutacyjnego uległ zmianie i planowany jest od dnia 09.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

 

2019.08.14:

Szanowni Państwo!

Uprzejmie informujemy, że w dniu 16.08.2019r. Biuro Projektu będzie nieczynne.

 

2019.08.09:

Ogłoszenie o II TURZE naboru:

Informujemy, że II tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie od dnia 02.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 06.09.2019r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od II tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

 

2019.07.30:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.07.30

 

2019.06.27:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.27

 

2019.06.24:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.24

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na samej górze pierwszej strony).
 • Status „Niezakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że Kandydat nie spełnił kryteriów formalnych związanych z udziałem w projekcie. Kandydat może złożyć aplikację w kolejnej turze naboru, którą planujemy nie wcześniej niż w sierpniu 2019r.
 • Status „Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'” oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.
 • Status: „Zakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

Jednocześnie przypominamy, że Kandydaci będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Biurze projektu celem podpisania umowy – zgodnie z wybranym punktem konsultacyjnym.

Kandydaci, którzy chcą zmienić punk konsultacyjny, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę danych, w którym to wniosku zgłoszą inny punkt konsultacyjny.

Kandydaci, którzy z różnych względów nie będą mogli zgłosić się osobiście do punktu konsultacyjnego, będą mogli podpisać umowę w obecności notariusza i przesłać do głównego Biura Projektu podpisane egzemplarze umowy.

 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji ORAZ uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że:
  • Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”
  • ORAZ
  • w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji” oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

2019.05.22:

Informujemy, że w dniu 21.05.2019r. rozpoczęliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy, które wplynęły w wyniku naboru w I Turze Rekrutacji. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ocena ta będzie trwała minimum 10 dni roboczych. Uprzejmie prosimy sprawdzać skrzynkę mailową, gdyż możemy wzywać Państwa do złożenia wyjaśnień ub uzupełnienia braków formlanych. 

2019.05.15:

Szanowni Państwo.

Z związku z pytaniami wpływającymi na maila helpdesk@cdgpolska.pl oraz ok@cdgpolska.pl odnośnie zmiany ścieżki wsparcia przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Kandydat/-tka najpóźniej w momencie składania formularza rekrutacyjnego  ma możliwość zmiany wybranej ścieżki wsparcia (do poniedziałku 20.05.)*. Zmiany należy dokonać poprzez złożenie w Biurze Projektu lub Punkcie Konsultacyjnym załącznika 04 - Wniosek o zmianę ścieżki wsparcia.

*Z wyjątkiem zmiany na ścieżkę B, w przypadku której koszt usługi rozwojowej ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej

Ponadto informujemy, że:

 • numer usługi nie jest niezbędny do procesu oceny formalnej i merytorycznej, w związku z tym nie ma konieczności nanoszenia zmian,
 • z uwagi na ochronę danych osobowych, którą to ochroną objęte są wszystkie dane Kandydatów, nie możemy nikomu udostępnić formularzy rekrutacyjnych,
 • wszystkie dodatkowe pytania wykraczające poza listę najczęściej zadawanych pytań (które znajdują się na niniejszej stronie) prosimy kierować pod adres: ok@cdgpolska.pl,
 • adres mailowy helpdesk@cdgpolska.pl służy jedynie do rozwiązywania problemów technicznych.

2019.05.13:

Szanowni Państwo, niniejsym informujemy, że I tura naboru do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" została zamknięta, po osiągnięciu limitu 800 przesłanych formularzy. Wszystkim szczęśliwcom, którzy zdążyli wysłać formularz, gratulujemy refleksu i przypominamy o konieczności dostarczenia wersji papierowych.
Zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego, co oznacza, że ostatnim dniem składania wersji papierowych jest 20.05.2019 r. w godzinach pracy poszczególnych punktów konsultacyjnych. 

2019.05.10:

Szanowni Państwo, informujemy, że:
 • z uwagi na prowadzony nabór formularzy rekrutacyjnych, w poniedziałek, tj. 13.05 oraz w poniedziałek, tj. 20.05 biuro projektu w Świlczy czynne będzie od godziny 7:30 do godziny 18:00. 
 • w dniu dzisiejszym zaktualizowaliśmy regulamin rekrutacji (zmiana dotyczy §7 pkt.1, 2). Aktualna wersja regulaminu dostępna jest w sekcji "Dokumenty aplikacyjny" niniejszej strony.

2019.05.04:

Ogłoszenie o I TURZE naboru:
Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz od dnia 13.05.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 17.05.2019r., do godziny 23:59:59 albo do osiągnięcia limitu 800 przesłanych formularzy.
Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie papierowej należy składać w terminie od dnia 13:05.2019r. do dnia 24.05.2019r.* w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w Punktach konsultacyjnych:
 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miejski w Pilźnie: Legionów 28, 39-220 Pilzno
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Operatora i punktów konsultacyjnych, do ostatniego dnia naboru.

Termin może ulec skróceniu, zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, który mówi, że wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego.

2019.04.30:

W odniesieniu do informacji opublikowanych w dniu 25.04., Operator informuje, że w związku z koniecznością weryfikowania czy cena wybranej przez Uczestnika Projektu Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową, Operator będzie uruchamiał dodatkową procedurę weryfikacyjną, czy droższa cena Usługi Rozwjowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi, co będzie wiązało się z następującymi konsekwencjami:
 • Uczestnik Projektu będzie mógł zostać zakwalifikowany warunkowo, co oznacza, że Uczestnik Projektu spełnia warunki udziału w projekcie, ale Usługa Rozwojowa jest droższa od ceny rynkowej i zostaje skierowana do procedury weryfikacyjnej
 • w trakcie procedury weryfikacyjnej Uczestnik Projektu będzie zobligowany do bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • jeżeli przedstawione przez Uczestnika Projektu wyjaśnienia będą nieprzekonujące, to Operator zwróci się do Instytucji Szkoleniowej z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności w cenie oferowanej przez nią Usługi Rozwojowej i/lub obniżenie ceny oraz poinformuje Instytucję Szkoleniową że przekazaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej, w tym o cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej do PARP.

Uruchomienie powyższej procedury skutkować będzie wydłużoną ścieżką rekrutacyjną zmierzającą do podpisania umowy szkoleniowej. Czas trwania procedury zależny będzie od rzetelności i szybkości przedkładanych przez Uczestnika Projektu i Instytucję Szkoleniową informacji wyjaśnień.

2019.04.25:

Operator informuje, że w myśl interpretacji otrzymanej z Instytucji Zarządzającej, Operator zobligowany jest do dbania o efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, w związku z czym Operator będzie weryfikował, czy cena Usługi Rozwojowej wybranej przez Kandydata nie przekracza ceny rynkowej. 
Jeżeli Operator zidentyfikuje, że istnieją tańsze szkolenia, a Uczestnik będzie obstawał przy wyborze szkolenia droższego, to Uczestnik zobowiązany będzie pisemnie potwierdzić, że został poinformowany o istnieniu tańszych równoważnych ofert oraz wskazać uzasadnienie wyboru droższej oferty. 
Operator poinformuje również Instytucję Szkoleniową, że oferowana Usługa Rozwojowa jest znacząco droższa od pozostałych i zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności lub obniżenie ceny.
Ponadto Operator przekaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej do IP WUP, IZ i PARP, w tym o nadużyciach w wysokości cen za Usługi Rozwojowe.

2019.04.19:

Szanowni Państwo, informujemy, że w dniu dzisiejszym Biuro Projektu będzie czynne do godziny 12:00. Przy tej okazji życzymy Państwu zdrowych i radosnych Świąt Wielkiej Nocy!

2019.04.16:

Szanowni Państwo,

przepraszamy za przedłużającą się procedurę uruchomienia projektu „Operacja kwalifikacja”, w tym w szczególności za opóźnienia związanie z publikacją regulaminu oraz dokumentów rekrutacyjnych.

Jednocześnie informujemy, że opóźnienia są spowodowane faktem, iż staramy się zapewnić jasne, klarowne i przejrzyste zasady rekrutacji i uczestnictwa w Projekcie. Jesteśmy zdania, że wszelkie problematyczne i budzące wątpliwości kwestie należy rozwiązać zanim rekrutacja się rozpocznie, aby w rezultacie przebiegła ona sprawnie i aby umożliwić większej liczbie Kandydatów szybsze zakwalifikowanie się do projektu, a co za tym idzie przyspieszenie czasu realizacji Usługi Rozwojowej i uzyskiwania kwalifikacji.

W tym celu konsultowaliśmy, m.in. kwestię sposobów finansowania Usług Rozwojowych w ramach Projektu z przedstawicielami Instytucji Pośredniczącej, nadzorującej pracę Operatora, tj. Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

INFORMACJA DO POBRANIA

2019.04.10:

Rekrutacja do projektu planowana jest na maj 2019r. Dokładna data pierwszego naboru pojawi się na naszej stronie internetowej, w aktualnościach, najszybciej jak będzie to możliwe formalno-prawnie.


INFORMACJA DLA KANDYDATÓW NA UCZESTNIKÓW PROJEKTU:

e-mail rekrutacyjny: ok@cdgpolska.pl 

infolinia informacyjno-rekrutacyjna (czynna od poniedziałku do piątku w godzinach od 7:30 do 15:30): +48 668 611 170

UWAGA: Zanim do nas zadzwonisz - sprawdź - może ktoś już zadał to pytanie :) NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA.

Listę pytań i odpowiedzi aktualizujemy na bieżąco, więc sięgaj po niego systematycznie.

e-mail pomocy technicznej: helpdesk@cdgpolska.pl 

e-mail do procedury weryfikacji ceny rynkowej: audyt@cdgpolska.pl

 

INFORMACJA DLA INSTYTUCJI SZKOLENIOWYCH:

Informacja dla Instyucji Szkoleniowych - do pobrania

e-mail dla Instytucji Szkoleniowych: is@cdgpolska.pl 

 

INFORMACJA DLA MEDIÓW:

Informacja prasowa - do pobrania

e-mail dla mediów: media@cdgpolska.pl 


DANE KONTAKTOWE:

Główne Biuro Projektu:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa

Tel. 668 611 170

Godziny pracy: pon: 10:00 - 18:00, wt - pt: 7:30 - 15:30

Punkty konsultacyjne:

powiat łańcucki: Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, tel. 17 224 60 92, godziny pracy: 7:30 - 15:30

powiat ropczycko-siędziszowski: Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów, tel. 661 578 642, godziny pracy: 7:30 - 15:30

powiat dębicki: Urząd Miejski w Pilźnie: Rynek 6, 39-220 Pilzno, tel. 668 612 206, godziny pracy: 7:30 - 14:30

powiat leżajski: Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, tel. 17 241 31 77 w. 205, godziny pracy: 7:30 - 15:30

Copyright © CDG POLSKA
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.