Projekty, dotacje

Rekrutacja

2023.09.20

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z XI tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z XI NABORU – stan na dzień 20.09.2023

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z XI NABORU – stan na dzień 20.09.2023

Jednocześnie informujemy, że:

Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).

Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.

Lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym wszystkich którzy znajdują się na liście wstępnej rekrutacyjnej i liście wstępnej rezerwowej prosimy o złożenie formularza w wersji papierowej do Biura Projektu lub do wybranego Punktu Konsultacyjnego.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 21.09.2023 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z XI TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 21.09 – 27.09.2023 r.

Formularze rekrutacyjne można składać w Biurze Projektu Świlcza 145b, 36-072 Świlcza lub w wybranym punkcie konsultacyjnym.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYJNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO.

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

 

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

W przypadku wystąpienia możliwości przyznania dofinansowania większej ilości osób, Operator zastrzega sobie możliwość dokonania aktualizacji list celem zakwalifikowania do Projektu większej ilości osób.

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.09.18

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z X tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 18.09.2023

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.09.04

Ogłoszenie o XI TURZE naboru rekrutacyjnego (Nabór uzupełniający):

Informujemy, że XI tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 18.09.2023 r. od godziny 12:00:01 do osiągniecia limitu 700 przesłanych formularzy.

NABÓR ZOSTAJE ZAMKNIĘTY W MOMENCIE WPŁYNIĘCIA 700 FORMULARZY!

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Operator informuje, prowadzony nabór będzie naborem uzupełniającym, w związku z czym ostateczna liczba osób, które znajdą się na liście wstępnej rekrutacyjnej (osób, które uzyskają największą ilość punktów wstępnie naliczonych na etapie składania formularza on-line), będzie uzależniona od możliwości, jakie Operator będzie posiadał na moment publikacji listy.


Dodatkowo informujemy, że z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu możliwe będzie dofinansowanie jedynie takich usług rozwojowych, których termin zakończenia (przedłożenia dokumentów rozliczeniowych do Operatora) nie przekroczy 30.11.2023 r.

Prosimy także zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami  Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Operator zastrzega sobie prawo tworzenia listy rankingowej z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł.

 

UWAGA!

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”

Zgłoszenia kandydatów z listy rezerwowej z poprzednich naborów nie będą przechodzić automatycznie do puli kandydatów zgłaszanych w kolejnych naborach!

W przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji niezbędne będzie ponowne złożenie formularza rekrutacyjnego.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.08.25

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z X tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 25.08.2023

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.08.10

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ Z X NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 10.08.2023

LISTĘ REZERWOWĄ Z X NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 10.08.2023

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna X tury naboru - to lista składająca się z 180 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Uwaga! Zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Lista rankingowa została stworzona z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł, z odstępstwem od tej reguły w przypadku 30% Kandydatów z największą liczbą punktów.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z X naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w X turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie "Operacja Kwalifikacja!"

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej z X tury naboru rekrutacyjnego.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

2023.07.21

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z IX tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 21.07.2023

AKTUALIZACJĘ LISTY REZERWOWEJ z IX tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 21.07.2023

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.07.17

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z X tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z X NABORU – stan na dzień 17.07.2023

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z X NABORU – stan na dzień 17.07.2023

Jednocześnie informujemy, że:

Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).

Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 600), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.

Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym wszystkich którzy znajdują się na liście wstępnej rekrutacyjnej i liście wstępnej rezerwowej prosimy o złożenie formularza w  wersji papierowej do Biura Projektu

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 18.07.2023 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z X TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 18.07 – 31.07.2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 600) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYJNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO.

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.06.30

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z IX tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 30.06.2023

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.06.23

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z IX tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 23.06.2023

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.06.23

Ogłoszenie o X TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że X tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 14.07.2023 r. od godziny 12:00:01 do osiągniecia limitu 400 przesłanych formularzy.

NABÓR ZOSTAJE ZAMKNIĘTY W MOMENCIE WPŁYNIĘCIA 400 FORMULARZY!

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w X TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 170 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line. Operator zastrzega sobie możliwość zwiększenie liczby osób na liście rekrutacyjnej w przypadku pojawienia się możliwości zakwalifikowania większej liczby osób.


Dodatkowo informujemy, że z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu możliwe będzie dofinansowanie jedynie takich usług rozwojowych, których termin zakończenia (przedłożenia dokumentów rozliczeniowych do Operatora) nie przekroczy 31.10.2023 r.

Prosimy także zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami  Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Operator zastrzega sobie prawo tworzenia listy rankingowej z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł.

 

UWAGA!

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”

Zgłoszenia kandydatów z listy rezerwowej z poprzednich naborów nie będą przechodzić automatycznie do puli kandydatów zgłaszanych w kolejnych naborach!

W przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji niezbędne będzie ponowne złożenie formularza rekrutacyjnego.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.06.12

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ Z IX NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 12.06.2023

LISTĘ REZERWOWĄ Z IX NABORU REKRUTACYJNEGO – stan na dzień 12.06.2023

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna IX tury naboru - to lista składająca się z 600 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Uwaga! Zgodnie z § 8 pkt. 8 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Lista rankingowa została stworzona z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł, z odstępstwem od tej reguły w przypadku 30% Kandydatów z największą liczbą punktów.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z IX naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w IX turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej z  IX tury naboru rekrutacyjnego.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

2023.05.11

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z IX tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z IX NABORU – stan na dzień 11.05.2023

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z IX NABORU – stan na dzień 11.05.2023

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 600), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym wszystkich którzy znajdują się na liście wstępnej rekrutacyjnej i liście wstępnej rezerwowej prosimy o złożenie formularza w wersji papierowej do Biura Projektu

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 12.05.2023 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z IXTURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 12.05 – 25.05.2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 600) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYJNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO.

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.04.19

Ogłoszenie o IX TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że IX tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 10.05.2023 r. od godziny 12:00:01 do osiągniecia limitu 900 przesłanych formularzy.

NABÓR ZOSTAJE ZAMKNIĘTY W MOMENCIE WPŁYNIĘCIA 900 FORMULARZY!

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w IX TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z  600 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.


Dodatkowo informujemy, że z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu możliwe będzie dofinansowanie jedynie takich usług rozwojowych, których termin zakończenia (przedłożenia dokumentów rozliczeniowych do Operatora) nie przekroczy 31.10.2023 r.

Prosimy także zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami  Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Operator zastrzega sobie prawo tworzenia listy rankingowej z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł.

UWAGA!

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”

Zgłoszenia kandydatów z listy rezerwowej z poprzednich naborów nie będą przechodzić automatycznie do puli kandydatów zgłaszanych w kolejnych naborach!

W przypadku chęci wzięcia udziału w kolejnej turze rekrutacji niezbędne będzie ponowne złożenie formularza rekrutacyjnego.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.04.06

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z VIII tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 06.04.2023

LISTĘ REZERWOWĄ z II, III, IV, V, VI, VII i VIII tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 06.04.2023

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna VIII tury naboru - to lista składająca się z 450 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z VIII naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w VIII turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na listach rekrutacyjnych : II, III, IV,V, VI, VII i VIII tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego

 

2023.02.27

Szanowni Państwo,

Operator z przykrością stwierdza, iż w wyniku niezamierzonej omyłki technicznej lista wstępna rekrutacyjna oraz lista wstępna rezerwowa z VIII tury naboru rekrutacyjnego opublikowane dnia 24.02 są błędne pod względem punktacji części Kandydatów na w/w listach.

Jednocześnie Operator podkreśla, że punktacja przydzielona osobom, które znalazły się na wstępnej liście rekrutacyjnej oraz na pierwszych 225 miejscach listy rezerwowej (czyli Kandydatom wezwanym do złożenia wersji papierowej) jest prawidłowa, a błąd dotyczy jedynie nieprawidłowego przydzielenia punktacji kilku Kandydatom z dalszych miejsc listy rezerwowej.

W związku z powyższym Operator mając na uwadze dobro Kandydatów postanawia wezwać do złożenia wersji papierowej dokumentów oprócz już wezwanych 675 Kandydatów, dodatkowo wszystkich, którzy po prawidłowym naliczeniu punktów znaleźliby się na wstępnej liście rekrutacyjnej bądź na pierwszych 225 miejscach listy rezerwowej.

Działanie to wyeliminuje do zera możliwość potraktowania jakiejkolwiek kandydatury niesprawiedliwie – poprzez ewentualny brak uzyskania możliwości złożenia dokumentów w wersji papierowej z uwagi na omyłkowe znalezienie się powyżej 225 miejsca listy rezerwowej. Analogicznie - w konsekwencji - pewna ilość osób została wezwana do złożenia wersji papierowej – mimo, że nie powinna, zatem działanie to wyeliminuje również szczęśliwe – lecz nieprawidłowe – wstępne zakwalifikowanie się tych osób, oraz nieprawidłowe uzyskanie przez nich szansy.

Podsumowując: Operator zweryfikuje wersje papierowe dokumentów rekrutacyjnych pod względem wstępnie naliczonych punktów dla:

- 450 osób z listy wstępnej rekrutacyjnej

Oraz

- 246 osób z listy wstępnej rezerwowej (zamiast pierwotnie wezwanych 225)

Finalne rozwiązanie tej sytuacji – oraz powrót na prawidłową realizację tego etapu - stanowić będzie opublikowanie zgodnie z Regulaminem – po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej – listy rekrutacyjnej oraz listy rezerwowej, które to pozbawione zaistniałego błędu - stworzone będą w prawidłowej chronologii zgłoszeń.

W związku z powyższym – osoby wezwane do złożenia wersji papierowej – prosimy o dalsze dosyłanie dokumentów, natomiast osoby z listy wstępnej rezerwowej, którym nieprawidłowo naliczono punktację, otrzymają niezwłocznie odpowiednie zaproszenie na adres mail podany we formularzu rekrutacyjnym – prosimy o śledzenie skrzynki!

Niniejszym publikujemy poprawną pod względem punktacji Listę wstępną rekrutacyjną oraz Listę wstępną rezerwową z VIII tury naboru rekrutacyjnego:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z VIII NABORU

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z VIII NABORU

 

2023.02.24

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z VIII tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z VIII NABORU – stan na dzień 24.02.2023

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z VIII NABORU – stan na dzień 24.02.2023

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 450), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 225 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 27.02.2023 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z VIII TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 27.02 – 10.03.2023 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 450) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 225) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO.

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2023.01.24

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z VII tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2023.01.24

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2023.01.23

Ogłoszenie o VIII TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że VIII tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 13.02.2023 r. od godziny 12:00:01 do dnia 17.02.2023 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w VIII TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 450 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.


Dodatkowo informujemy, że z uwagi na zbliżający się termin zakończenia realizacji projektu możliwe będzie dofinansowanie jedynie takich usług rozwojowych, których termin zakończenia (przedłożenia dokumentów rozliczeniowych do Operatora) nie przekroczy 31.10.2023 r.

Prosimy także zwrócić uwagę, że zgodnie z zapisami  Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” Operator zastrzega sobie prawo tworzenia listy rankingowej z zachowaniem średniej ceny za kurs w kwocie 3635,16 zł.

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.12.27

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z VII tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2022.12.27

LISTĘ REZERWOWĄ z II, III, IV, V, VI i VII tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2022.12.27

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna VII tury naboru - to lista składająca się z 500 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z VII naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w VII turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na listach rekrutacyjnych : II, III, IV,V, VI i VII tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego

 

2022.11.10

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z VII tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z VII NABORU – stan na dzień 10.11.2022

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z VII NABORU – stan na dzień 10.11.2022

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 250 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 16.05.2022 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z VII TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 14.11 – 25.11.2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 250) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO. 

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.10.14 - Ogłoszenie o VII TURZE naboru rekrutacyjnego:

Szanowni Państwo,

Z przykrością informujemy, że ze względu na wzmożone ataki hackerskie na serwer, które uniemożliwiają prawidłowe przeprowadzenie rekrutacji, VII tura naboru została przesunięta. Nowy termin :

od dnia 24.10.2022 r. od godziny 12:00:01 do dnia 28.10.2022 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w VII TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z aktualna wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, dostępnym w sekcji

"Dokumenty do pobrania"  (https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/dokumenty-do-pobrania/) Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.09.29

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z VI tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2022.09.29

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2022.09.26

Ogłoszenie o VII TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że VII tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 17.10.2022 r. od godziny 12:00:01 do dnia 21.10.2022 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w VII TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo zachęcamy do zapoznania się z aktualna wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, dostępnym w sekcji

"Dokumenty do pobrania"  (https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/dokumenty-do-pobrania/) Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.08.30

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z VI tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2022.08.30

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2022.08.12

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z VI tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2022.08.12

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2022.08.03

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z VI tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2022.08.03

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę mailową!

 

2022.07.13

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z VI tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2022.07.13

LISTĘ REZERWOWĄ z II, III, IV, V i VI tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2022.07.13

 

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna VI tury naboru - to lista składająca się z 500 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z VI naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w VI turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na listach rekrutacyjnych : II, III, IV,V i VI tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego

 

2022.07.11

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 ust. 12 „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” uprzejmie informujemy, że w dniu 13.07.2022 r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy rezerwowej w ramach VI naboru rekrutacyjnego.

 

2022.05.27

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że dzisiaj jest ostatni dzień, w którym można złożyć formularz rekrutacyjny w formie papierowej z VI naboru projektu ,,Operacja Kwalifikacja!” w biurze w Świlczy lub nadać formularz pocztą - decyduje data stempla pocztowego.

Powyższa informacja dotyczy wyłącznie kandydatów, którzy zostali wezwani mailowo do złożenia wersji papierowej tj. znajdują się na liście wstępnej rekrutacyjnej oraz na miejscach od 1 do 250 listy rezerwowej.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.05.12

Szanowni Państwo,

Operator z przykrością stwierdza, iż w wyniku błędu technicznego części Kandydatów z Listy wstępnej rezerwowej z VI tury naboru rekrutacyjnego została błędnie naliczona ilość punktów. Sytuacja ta nie wpływa na kształt Listy wstępnej rekrutacyjnej i nie dotyczy osób z pierwszych 250 miejsc listy rezerwowej, które zostały wezwane do złożenia wersji papierowej Formularza.

Niniejszym publikujemy poprawną pod względem punktacji Listę wstępną rezerwową z VI tury naboru rekrutacyjnego.

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z VI NABORU

 

2022.05.11

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z VI tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z VI NABORU – stan na dzień 11.05.2022

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z VI NABORU – stan na dzień 11.05.2022

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 250 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 16.05.2022 r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z VI TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 16.05 – 27.05.2022 r.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 250) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego wydrukowaną i podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów osobiście lub drogą pocztową (liczy się data stempla pocztowego).

Dokumenty należy złożyć w Biurze Projektu Operacja Kwalifikacja: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. Świlcza 145b, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa osobiście lub drogą pocztową z dopiskiem na kopercie „FORMULARZ REKRUTACYNY” (liczy się data stempla pocztowego) lub w wybranym w formularzu Punkcie Konsultacyjnym.

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące – kwota NETTO. 

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.04.04

Ogłoszenie o VI TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że VI tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 25.04.2022 r. od godziny 12:00:01 do dnia 29.04.2022 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w VI TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, – wiążący od VI tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty do pobrania"  (https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/dokumenty-do-pobrania/) niniejszej strony oraz z wykazem zmian (w stosunku do aktualnie obowiązującej wersji).

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

e-mail: okrekrutacja@cdgpolska.pl

telefon: 663 155 800

 

2022.03.07

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z V tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2022.03.07

LISTĘ REZERWOWĄ z II, III, IV i V tury naboru rekrytacyjnego – stan na dzień 2022.03.07

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna V tury naboru - to lista składająca się z 277 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rekrutacyjna z V naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w V turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

7. Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'

oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej ani z II ani z III ani z IV ani z V tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

2021.12.21

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 ust. 13 „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” uprzejmie informujemy, że w dniu 29.12.2021r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy rezerwowej w ramach V naboru rekrutacyjnego.

 

2021.11.18

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z III tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2021.11.18

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z II tury naboru rekrutacyjnego - stan na dzień 2021.11.18

 

2021.08.27:

Szanowni Państwo,

Operator z przykrością stwierdza, iż w wyniku niezamierzonej omyłki technicznej lista wstępna rekrutacyjna oraz lista wstępna rezerwowa z V tury naboru rekrutacyjnego opublikowane dnia 05.08 są błędne pod względem kolejności Kandydatów na w/w listach.

Jednocześnie Operator podkreśla, że punktacja przydzielona każdemu zgłoszeniu jest prawidłowa, a błąd dotyczy jedynie nieprawidłowego posortowania względem kolejności Państwa zgłoszeń.

W związku z powyższym Operator mając na uwadze dobro Kandydatów postanawia wezwać do złożenia wersji papierowej dokumentów oprócz już wezwanych 750 Kandydatów, dodatkowo wszystkich pozostałych, którzy uzyskali 31 pkt. z listy rezerwowej, czyli z miejsc 251 – 296 listy rezerwowej (zgodnie z ilością wstępnie naliczonych punktów uzyskanych przez ostatnią osobę z listy wstępnej rekrutacyjnej)

Działanie to wyeliminuje do zera możliwość potraktowania jakiejkolwiek kandydatury niesprawiedliwie – poprzez ewentualny brak uzyskania możliwości złożenia dokumentów w wersji papierowej z uwagi na omyłkowe znalezienie się powyżej 250 miejsca listy rezerwowej. Analogicznie - w konsekwencji - pewna ilość osób została wezwana do złożenia wersji papierowej – mimo, że nie powinna, zatem działanie to wyeliminuje również szczęśliwe – lecz nieprawidłowe – wstępne zakwalifikowanie się tych osób, oraz nieprawidłowe uzyskanie przez nich szansy.

Podsumowując: Operator zweryfikuje wersje papierowe dokumentów rekrutacyjnych pod względem wstępnie naliczonych punktów dla:

- 500 osób z listy wstępnej rekrutacyjnej

Oraz

- 296 osób z listy wstępnej rezerwowej (zamiast pierwotnie wezwanych 250)

Finalne rozwiązanie tej sytuacji – oraz powrót na prawidłową realizację tego etapu - stanowić będzie opublikowanie zgodnie z Regulaminem – po przeprowadzeniu oceny formalnej i merytorycznej – listy rekrutacyjnej oraz listy rezerwowej, które to pozbawione zaistniałego błędu - stworzone będą w prawidłowej chronologii zgłoszeń.

W związku z powyższym – osoby wezwane do złożenia wersji papierowej – prosimy o dalsze dosyłanie dokumentów, natomiast osoby znajdujące się na miejscach 251 – 296 listy wstępnej rezerwowej otrzymają niezwłocznie odpowiednie zaproszenie na adres mail podany we formularzu rekrutacyjnym – prosimy o śledzenie skrzynki!

 

2021.08.27:

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z III tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2021.08.27

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z II tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2021.08.27

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

2021.08.05

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z V tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA Z V NABORU – stan na dzień 2021.08.05

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA Z V NABORU – stan na dzień 2021.08.05

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – 05.08.2021r. osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 250 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 09.08.2021r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z V TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 09.08 – 27.08.2021r.

Przyjmowanie wersji papierowej formularzy z V tury naboru rekrutacyjnego z uwagi na panującą pandemię - zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową, a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 27.08.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Tym samym planuje rozpocząć ocenę  formalną formularzy rekrutacyjnych nie wcześniej niż 30.08.2021r. o czym poinformuje w ramach publikacji na stronie Projektu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 250) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

Jednocześnie Operator przypomina, iż Kandydaci, którym wygenerował się załącznik nr 2 tj. Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego przedstawiają odpowiednie dokumenty potwierdzające dochody za ostatnie 3 pełne miesiące tj. maj, czerwiec, lipiec 2021 r. – kwota NETTO.

Kandydaci zobowiązani do dostarczenia dokumentów w wersji papierowej dostaną odrębną wiadomość e-mailową - zatem prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

 

Niniejszym publikujemy również LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY W RAMACH V NABORU.

Z uwagi na liczne zgłoszenia telefoniczne wpływające do Biura Projektu, Operator kierując się dobrem Kandydatów oraz sprawnym przeprowadzeniem procesów weryfikacyjnych szkoleń postanawia, iż w przypadku kilku zgłoszeń, tj. złożeniu więcej niż jednego formularza rekrutacyjnego, Kandydatów do projektu „Operacja Kwalifikacja!” od bieżącego naboru będą stosowane następujące zasady.

W przypadku kilkukrotnego zgłoszenia Kandydatów, Operator będzie uwzględniał na listach rankingowych ostatni wysłany formularz rekrutacyjny, tj. ostatnie zgłoszenie. Tym samym formularze rekrutacyjne wysłane w ramach poprzednich naborów zostaną odrzucone. Operator swoją decyzję motywuje licznymi zgłoszeniami telefonicznymi od Kandydatów do Projektu, a przede wszystkim ich dobrem. Wzięcie pod uwagę najbardziej aktualnych zgłoszeń podyktowane jest również wzrastającymi cenami na rynku oraz chęcią usprawnienia procesów weryfikacyjnych.

Operator dopuszcza również możliwość wyboru przez Kandydata, który formularz rekrutacyjny chce on zachować, a który należy odrzucić, o czym Kandydaci zostaną poinformowani również  w odrębnej wiadomości e-mailowej.

Kandydaci których numery formularzy znajdują się na  Liście Duplikatów Formularzy również otrzymają odrębną wiadomość ze wskazówkami dalszego działania.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

2021.08.05

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z IV tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA Z IV NABORU – stan na dzień 2021.08.05

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

 

2021.07.22

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się otwarciem V naboru rekrutacyjnego Operator pragnie PRZYPOMNIEĆ, że:

 • w V naborze naboru nie mogą uczestniczyć osoby, które w momencie składania formularza na V turę naboru rekrutacyjnego nie zostały rozliczone z ewentualnego ich uczestnictwa w I, II i III lub IV turze naboru tzn. nie otrzymały od Operatora wiadomości e-mail informującej o pozytywnym rozliczeniu usługi rozwojowej,
 • w projekcie „Operacja Kwalifikacja!” nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kurs prawa jazdy kat. A, B, szkoleń z kategorii TiK oraz języków obcych
 • wybrane szkolenie musi dążyć do uzyskania KWALIFIKACJI.
 • Prosimy o nieużywanie znaku cudzysłowu („ … ”) w nazwach usług, Instytucji Szkoleniowych itp.
 • w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwe używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku, gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.
 • W przypadku nieotrzymania zwrotnej wiadomość z plikiem pdf formularza rekrutacyjnego w terminie 24h od wysłania formularza zgłoszeniowego należy kontaktować się z działem pomocy technicznej: zgłoszenia należy wysyłać na adres e-mailowy: helpdesk@cdgpolska.pl

 

2021.07.05

Ogłoszenie o V TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że V tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 26.07.2021 r. od godziny 12:00:01 do dnia 30.07.2021 r do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz/  - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w V TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległ Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, – wiążący od V tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty do pobrania"  (https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/dokumenty-do-pobrania/) niniejszej strony oraz z wykazem zmian (w stosunku do aktualnie obowiązującej wersji).

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

_______________________________________

2021.06.18

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z IV tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.06.18

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

2021.05.05

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z IV tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2021.05.05

LISTĘ REZERWOWĄ z II, III i IV tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2021.05.05

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna IV tury naboru - to lista składająca się z 282 Kandydatów/ek, którzy/re przeszli/ły pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów Kandydatów/ek, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

 

Lista rekrutacyjna z IV naboru - obok unikatowych numerów Kandydatów/ek zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w IV turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów/ek do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów/ki na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów/ek do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej ani z II ani z III ani z IV tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata/tki będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

Niniejszym publikujemy również zaktualizowaną LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY, które to kolejne złożone przez danego Kandydata/tki nie zostały uwzględnione na listach rankingowych ponieważ, Operator do procesu tworzenia listy wstępnej rekrutacyjnej posłużył się tą wersją formularza, która uzyskała największą ilość wstępnie naliczonych punktów, czyli najkorzystniejszy dla Kandydata/tki w kontekście zakwalifikowania się na w/w wstępną listę rekrutacyjną lub tą wersją formularza, którą to Kandydat/ka wybrał/a na etapie oceny formalnej w zamian za uprzednio uwzględnianą wersję formularza rekrutacyjnego.

 

2021.04.30

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 ust. 13 „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” uprzejmie informujemy, że w dniu 05.05.2021r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy rezerwowej.

 

2021.03.26

Szanowni Państwo,

Operator biorąc pod uwagę rozwijającą się, wyjątkową sytuację w kraju związaną z pandemią, postanawia przedłużyć termin na dopełnienie formalności przez Kandydatów/tki z IV tury naboru, wezwanych dnia 16/17 marca 2021r. do złożenia uzupełnień formularza rekrutacyjnego o kolejnych 6 dni roboczych.

Jednakże dopełnienie formalności zostało ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową (bez możliwości umówienia się na spotkanie w Biurze Projektu), a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 06.04.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

 

2021.03.04

Szanowni Państwo,

Operator mając na uwadze dobro wszystkich Kandydatów IV tury naboru rekrutacyjnego oraz w dbałości o prawidłowe, sprawiedliwe kwalifikowanie Uczestników do Projektu pragnie poinformować, iż zidentyfikował niepokojąco powielający się problem związany z niedostarczeniem przez Kandydatów odpowiednich załączników weryfikujących ich dochód.

Po zweryfikowaniu 70% formularzy rekrutacyjnych w wersji papierowej z IV tury naboru, Operator stwierdza, że aż 90% z tych ocenionych jak dotąd formularzy, zostanie wezwanych do uzupełnienia dokumentacji związanej z kwestionariuszem dochodów gospodarstwa domowego tj. dokumentów weryfikujących ich dochód. 

Operator dysponuje doświadczeniem z poprzednich naborów, które wskazuje, że większość z wezwanych do uzupełnień Kandydatów nie dokonuje tego obowiązku, a w konsekwencji zostają im odjęte odpowiednio wstępnie naliczone punkty premiujące. W związku z powyższym Operator obliczył, że istnieje wysokie prawdopodobieństwo, że aż 38% Kandydatów z listy wstępnej rekrutacyjnej zostaną odjęte punkty do poziomu niższego niż osoby z listy wstępnej rezerwowej.

Wobec powyższego Operator pragnie, w tym miejscu powołać się na zasadę równości szans i dostępu i poinformować, że:

Lista rekrutacyjna z IV naboru rekrutacyjnego utworzona będzie zgodnie z Regulaminem z maksymalnie 500 pozycji, jednakże ostatecznie z takiej ilości miejsc, która pozwoli na to, by ostatnia osoba na tej liście, była osobą, której formularz został oceniony na ilość punktów nie mniejszą niż 31 - równej minimum takiej jaką uzyskał Kandydat znajdujący się na 251 miejscu listy wstępnej rezerwowej tj. bezpośrednio poza listą osób, które zostały wezwane do złożenia dokumentów rekrutacyjnych w wersji papierowej z IV tury naboru i miały szanse by ich formularz został oceniony.

 

2021.02.02

Szanowni Państwo,

Informujemy, że możliwość odzyskania formularza rekrutacyjnego z IV tury naboru dla osób wezwanych do złożenia dokumentów w wersji papierowej, ścieżką kontaktu na adres: HELPDESK@CDGPOLSKA.PL  będzie możliwa JEDYNIE dla wiadomości jakie wpłyną na w/w adres w terminie 04.02 (czwartek) do godziny 12:00.

W związku z powyższym Operator jednocześnie informuje, że:

 • mając na uwadze fakt, że termin NADANIA wersji papierowych tych dokumentów mija 05.02 (piątek), zrobi wszystko co w jego mocy by osoby, które dotrzymają w/w terminu nadania wiadomości mail, otrzymały odpowiedź jeszcze tego samego dnia;
 • nie odpowiada za ewentualnie niedotrzymanie terminu nadania dokumentów w wersji papierowej osób, które skorzystają ze ścieżki odzyskania formularza oraz wyślą wiadomość mail po terminie 04.02 (czwartek) do godziny 12:00.

 

2020.01.29

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.29

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

! Kandydatów, którzy wciąż mają status „warunkowego” zakwalifikowania prosimy o kontakt na ok@cdgpolska.pl, gdyż próby kontaktu z naszej strony były nieudane na podane przez Państwa dane.

 

2021.01.18

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z IV tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.18

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2021.01.18

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, listy rankingowe nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, tylko unikatowy numer Kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 500), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – 19.01.2021r. osoby znajdujące się na Liście wstępnej rekrutacyjnej oraz pierwszych 250 osób z Listy wstępnej rezerwowej otrzyma wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 19.01.2021r. przystępuje do przyjmowania dokumentów rekrutacyjnych Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

PRZYJMOWANIE WERSJI PAPIEROWEJ FORMULARZY Z IV TURY NABORU REKRUTACYJNEGO

odbędzie się w terminie 19.01 – 05.02.2021r.

Przyjmowanie wersji papierowej formularzy z IV tury naboru rekrutacyjnego z uwagi na panującą pandemię - zostaje ograniczone do dostarczenia dokumentów tylko i wyłącznie drogą pocztową, a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 05.02.2021r. (liczy się data stempla pocztowego).

Operator rozpocznie etap oceny formalnej po zakończeniu etapu przyjmowania formularzy rekrutacyjnych. Tym samym planuje rozpocząć ocenę  formalną formularzy rekrutacyjnych nie wcześniej niż 10.02.2021r. o czym poinformuje w ramach publikacji na stronie Projektu.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 250) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

Niniejszym publikujemy również LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY, które to kolejne złożone przez danego Kandydata nie zostały uwzględnione na listach rankingowych ponieważ, Operator do procesu tworzenia listy wstępnej rekrutacyjnej posłużył się tą wersją formularza, która uzyskała największą ilość wstępnie naliczonych punktów, czyli najkorzystniejszy dla Kandydata w kontekście zakwalifikowania się na w/w wstępną listę rekrutacyjną.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań określonych w § 8 pkt. 4 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

2021.01.11

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, została zaktualizowana lista rekrutacyjna z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”:

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2021.01.11

W najbliższych dniach Kandydaci zakwalifikowani bezwarunkowo otrzymają wiadomość e-mail z zaproszeniem na podpisanie umowy – prosimy śledzić skrzynkę!

Ostateczną aktualizacja listy rekrutacyjnej z III tury naboru planujemy opublikować jeszcze w styczniu 2021 r.

 

2020.11.23:

Ogłoszenie o IV TURZE naboru rekrutacyjnego:

Informujemy, że IV tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 14.12.2020 r. od godziny 12:00:01 do dnia 18.12.2020 r. do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w w/w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w IV TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 500 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od IV tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian (w stosunku do aktualnie obowiązującej wersji).

Wszelkie pytania dotyczące REKRUTACJI należy kierować na:

 

2020.08.27:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2020.08.27

 

2020.07.30:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2020.07.30

 

2020.06.26:

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy:

LISTĘ REKRUTACYJNĄ z III tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

AKTUALIZACJĘ LISTY REKRUTACYJNEJ z II tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

LISTĘ REZERWOWĄ z II i III tury naboru rekrutacyjnego – stan na dzień 2020.06.26

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

Lista rekrutacyjna III tury naboru - to lista składająca się z 1000 Kandydatów/tek, którzy przeszli pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

 

Lista rekrutacyjna z III naboru oraz Aktualizacja listy rekrutacyjnej z II naboru - bok unikatowych numerów Kandydatów zawierają statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w II turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że:

Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza że:

Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

ORAZ

Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

 

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej ani z II ani z III tury naborów rekrutacyjnych.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

 

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

2020.06.10:

Szanowni Państwo,

działając na podstawie § 6 ust. 13 „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!” uprzejmie informujemy, że w dniu 12.06.2020r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej oraz wstępnej listy rezerwowej.

 

2020.03.16:

Szanowni Państwo,

Biorąc pod uwagę rozwijającą się, wyjątkową sytuację w kraju i na świecie oraz ogrom obaw Kandydatów związanych z zagrożeniem epidemiologicznym Operator postanawia przedłużyć etap oceny formalnej tj. termin na dostarczenie wersji papierowej formularzy rekrutacyjnych z III tury naboru

do dnia 30.03.2020r.

Tym samym Operator pragnie podkreślić, że przyjmowanie formularzy w wersji papierowej zostało ograniczone do dostarczenia dokumentów

tylko i wyłącznie drogą pocztową,

a ostateczna data NADANIA dokumentów do Operatora to 30.03.2020r. (liczy się data stempla).

 

2020.03.03

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z III tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy §8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.03.03

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2020.03.03

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 1000), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 04.03.2020r. przystępuje do etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 04.03 – 17.03.2020r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że zgodnie z Regulaminem w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 1000) oraz Kandydaci/tki z listy wstępnej rezerwowej, których liczba stanowi 50% liczby Kandydatów/tek znajdujących się na liście wstępnej rekrutacyjnej (w tym naborze 500) winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

Prosimy o regularne sprawdzanie poczty e-mail – dzisiaj (03.03.2020r.) otrzymają Państwo wiadomość ze wskazówkami dalszego działania – przypominamy o sprawdzaniu wszystkich folderów skrzynki e-mail (również SPAM).

Niniejszym publikujemy również LISTĘ DUPLIKATÓW FORMULARZY, które to kolejne złożone przez danego Kandydata zostały odrzucone, ponieważ uprzednio złożone przez danego Kandydata formularze rekrutacyjne nie zostały przez niego wycofane.

 

2020.02.25:

Szanowni Państwo,

Informujemy, że podczas III tury naboru rekrutacyjnego napotkaliśmy problemy techniczne, które spowodowały, że nie wszyscy Kandydaci po uzupełnieniu formularza otrzymali zwrotnie wiadomość e-mail wraz z formularzem w wersji .pdf.

Odpowiadając na Państwa obawy Operator gwarantuje, że żaden z formularzy nie „zaginął”, a Operator dysponuje listą adresów e-mail w przypadku których wysłanie formularza nie powiodło się.

W związku z powyższym Operator informuje, że Kandydaci, których dotyczy wyżej opisana sytuacja najpóźniej w kolejnym dniu roboczym po złożeniu formularza otrzymają wiadomość wraz z formularzem w wersji pdf. na adres e-mail podany w tym formularzu.

Jednocześnie Operator zapewnia, że data i godzina wpływu formularza rekrutacyjnego nie ulegnie zmianie tzn. pozostanie zgodna ze stanem faktycznym (moment przesłania formularza przez Kandydata za pośrednictwem formularza online).

Wiadomość ta zostanie nadana z adresu e-mail: helpdesk@cdgpolska.pl

Operator uspokaja i prosi o cierpliwość!

 

2020.02.24:

Szanowni Państwo,

w związku ze zbliżającym się otwarciem III naboru rekrutacyjnego Operator pragnie PRZYPOMNIEĆ, że:

 • w III naborze naboru nie mogą uczestniczyć osoby, które w momencie składania formularza na III turę naboru rekrutacyjnego nie zostały rozliczone z ewentualnego ich uczestnictwa w I lub II turze naboru tzn. nie otrzymały od Operatora wiadomości e-mail informującej o pozytywnym rozliczeniu usługi rozwojowej,
 • w projekcie „Operacja Kwalifikacja!” nie ma możliwości otrzymania dofinansowania na kurs prawa jazdy kat. A, B, szkoleń z kategorii TiK oraz języków obcych,
 • wybrane szkolenie musi dążyć do uzyskania KWALIFIKACJI.
 • Prosimy o nieużywanie znaku cudzysłowu ( „ … ” ) w nazwach usług, Instytucji Szkoleniowych itp.
 • w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwym używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.

2020.02.18:

Szanowni Państwo,

uprzejmie informujemy, że zaktualizowaliśmy listę zawodów deficytowych. Osoby aplikujące do udziału w projekcie i wybierające Usługę Rozwojową wpisującą się w niżej wymienione zawody deficytowe będą otrzymywać dodatkowe 10 pkt. za spełnianie tego kryterium podczas oceny merytorycznej formularzy rekrutacyjnych:

 • kierowcy samochodów ciężarowych i ciągników siodłowych;
 • kucharze;
 • monterzy instalacji budowlanych;
 • murarze i tynkarze;
 • masażyści.

 

2020.02.11:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.02.11

 

2020.02.06:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.02.06

 

2020.01.31:

AKTUALIZACJA ogłoszenia o III TURZE naboru:

Informujemy, że III tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 24.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 28.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w III TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 1000 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od III tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie (z dnia 31.01.2020r.) dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

 

2020.01.28:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.28

 

2020.01.24:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.24

 

2020.01.22:

Aktualizacja terminu III TURY naboru:

Informujemy, że termin III tury naboru rekrutacyjnego uległ zmianie i planowany jest w terminie:

od dnia 10.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 14.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

 

2020.01.13:

Ogłoszenie o III TURZE naboru:

Informujemy, że III tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie:

od dnia 03.02.2020 r., od godziny 12:00:01 do dnia 07.02.2020 r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Działając na podstawie §2 ust 17 lit. a) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w III TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie maksymalnie z 1000 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od III tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

 

2020.01.13:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rekrutacyjną z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2020.01.13

 

2019.12.11:

Szanowni Państwo,

niniejszym ogłaszamy listę rekrutacyjną oraz listę rezerwową z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.12.11

LISTA REZERWOWA – stan na dzień 2019.12.11

Jednocześnie informujemy, że ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rekrutacyjna i lista rezerwowa nie zawierają imion i nazwisk Kandydatów, a jedynie unikatowy numer Kandydata, automatycznie wygenerowany w wyniku wysłania przez Państwa formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, zawierająca numer Kandydata (numer identyfikacyjny znajduje się w tabeli „Dane identyfikacyjne formularza rekrutacyjnego” na samej górze pierwszej strony formularza).

 • Lista rekrutacyjna II tury naboru - to lista składająca się z 700 Kandydatów/tek, którzy przeszli pozytywnie etap oceny formalnej i uzyskali najwyższą ilość punktów tj. stworzonej na zasadach określonych w Regulaminie rekrutacji i udziału w projekcie.

Lista rekrutacyjna obok unikatowych numerów Kandydatów zawiera statusy:

1. Zakwalifikowany do dofinansowania Usługi Rozwojowej w II turze naboru

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej zgodnie z wybraną przez Kandydatów na etapie składania formularza ścieżką finansowania usługi rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

 • Kandydaci będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Biurze Projektu/Punktach Konsultacyjnych celem podpisania umowy – zgodnie z wybranym na etapie składania formularza rekrutacyjnego miejscem procedowania (składania formularza/podpisania umowy dofinansowania/rozliczenia usługi rozwojowej)
 • Kandydaci, którzy chcą zmienić Punkt Konsultacyjny, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę danych.
 • Kandydaci, którzy z różnych względów nie będą mogli zgłosić się osobiście do Biura Projektu/Punktu Konsultacyjnego, będą mogli podpisać umowę w obecności notariusza i przesłać do głównego Biura Projektu podpisane notarialnie egzemplarze umow

2. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową

oznacza, że  Usługa Rozwojowa przeszła pozytywnie weryfikację, czy dąży do uzyskania kwalifikacji, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”, a Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

3. Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

4. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy cena Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową i czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

Oznacza, że:

 • Operator uruchomił procedurę czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”
  ORAZ
 • Operator uruchomił procedurę weryfikacyjną czy cena wybranej usługi rozwojowej jest ceną rynkową.

5. Zakwalifikowany warunkowo - weryfikacja czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji

oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

6. Zakwalifikowany warunkowo, jeśli Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji i uruchomiono procedurę weryfikacyjną czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi

Oznacza, że:

 • Operator uruchomił procedurę sprawdzającą czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”
  ORAZ
 • Po potwierdzeniu przez Instytucję Szkoleniową, że dana usługa dąży do uzyskania kwalifikacji, Operator wzywać będzie Kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej.
  Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.

 

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

Lista rezerwowa - to lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na liście rekrutacyjnej.

Przypominamy iż, na podstawie § 8 pkt. 15 Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  w przypadku odrzucenia Kandydata będącego na liście rekrutacyjnej ze względu na niespełnianie wybranej Usługi Rozwojowej kryterium dążenia do uzyskania kwalifikacji – Operator ma możliwość uzupełnienia listy rekrutacyjnej Kandydata z listy rezerwowej zajmującego kolejne miejsce na liście rezerwowej jeżeli nie zaburzy struktury listy rekrutacyjnej określonej w § 8 pkt 7 i pkt Regulaminu Rekrutacji i udziału w projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Uwaga!

Jeżeli Państwa indywidualny numer formularza rekrutacyjnego nie znajduje się na ww. listach rekrutacyjnych oznacza to, że nie spełnili Państwo wymagań formalnych określonych w § 6 pkt. 9 Regulaminu Rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”.

Zgodnie z § 8 pkt 17 Regulaminu Rekrutacji i Udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”,  Kandydaci/-tki z listy rezerwowej przechodzą do puli Kandydatów/-ek zgłoszonych w następnym naborze i mają szansę dostać się na listę rezerwową kolejnego naboru rekrutacyjnego. Zatem nie będzie konieczności ponownego składania przez nich formularza rekrutacyjnego.

 

2019.12.02:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 04.12.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.11.27:

Szanowni Państwo,

W nawiązaniu do Aktualizacji z dnia 26.11.2019r. gdzie Operator informował o planowanym zakończeniu kolejnego etapu oceny formalnej oraz w związku z faktem, że sytuacja faktyczna Kandydatów nie wymagała dodatkowych - regulaminowych 2 dni na ewentualne uzupełnienia, Operator postanowił zakończyć ocenę formalną 27.11 mając na celu dobro projektu i sprawność jego działania.

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.27

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.27

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim i czwartym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r., 06.11 – 14.11.2019r. oraz 20.11 - 26.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 28.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 28.11 - 04.12.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 – 22.10.2019r., 28.10 – 04.11.2019r., 06.11 – 14.11.2019r. oraz 20.11 – 26.11.2019r.).

 

2019.11.26:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 28.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.11.19:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.19

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.19

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim i czwartym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r. oraz 06.11 – 14.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 20.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 20.11 - 26.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r., 28.10 - 04.11.2019r. oraz 06.11 – 14.11.2019r.).

 

2019.11.14:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 18.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.11.06:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.11.06

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.11.06

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym, drugim i trzecim etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r. oraz 28.10 - 04.11.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 07.11 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 07.11 - 14.11.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r., 16.10 - 22.10.2019r. oraz 28.10 - 04.11.2019r.).

 

2019.11.04:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 06.11.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.10.25:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.10.25

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.10.25

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym i drugim etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r. oraz 16.10 - 22.10.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowa – lista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 28.10 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 28.10 – 04.11.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r. oraz 16.10 - 22.10.2019r.).

 

2019.10.23:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 25.10.2019r. planujemy zakończenie kolejnego etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów ze zaktualizowanej wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.10.15:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy aktualizację listy wstępnej rekrutacyjnej oraz aktualizację listy wstępnej rezerwowej z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.10.15

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA – stan na dzień 2019.10.15

Jednocześnie informujemy, że:

 • ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydata (na górze pierwszej strony),
 • zaktualizowana lista wstępna rekrutacyjna - lista składająca się ze wskazanej liczby Kandydatów/tek (w II turze 700), którzy na pierwszym etapie oceny formalnej (tj. 18.09 – 24.09.2019r.) dostarczyli wymagane dokumenty potwierdzające wstępnie naliczone punkty, które po aktualizacji pozwoliły na pozostanie na tej liście (w przeciwnym wypadku zostali przeniesieni na zaktualizowaną listę wstępną rezerwową lub odrzuceni z przyczyn formalnych, zwalniając tym samym miejsca na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej) oraz osób, które dostały się na tą listę z listy wstępnej rezerwowej,
 • zaktualizowana lista wstępna rezerwowalista składająca się z osób, którzy nie zostali ujęci na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 16.10 przystępuje do kolejnego etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt e) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Kolejny etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 16.10 – 22.10.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na zaktualizowanej liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów (nie dotyczy osób, które dopełniły już w/w formalności w terminie 18.09 – 24.09.2019r.).

 

2019.10.09:

Szanowni Państwo,

Działając na podstawie § 6 ust. 14 „Regulaminu rekrutacji i udziału w projekcie” uprzejmie informujemy, że w dniu 11.10.2019r. planujemy zakończenie etapu oceny formalnej formularzy rekrutacyjnych Kandydatów z wstępnej listy rekrutacyjnej.

 

2019.09.17:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę wstępną rekrutacyjną oraz listę wstępną rezerwową z II tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!” realizując tym samym zapisy § 8 ust. 3 ppkt b), c) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie:

LISTA WSTĘPNA REKRUTACYJNA – stan na dzień 2019.09.17

LISTA WSTĘPNA REZERWOWA - stan na dzień 2019.09.17

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na górze pierwszej strony).
 • Lista wstępna rekrutacyjna – lista składająca się z wskazanej liczby Kandydatów/tek (w tym naborze 700), którzy uzyskali największą ilość wstępnie naliczonych punktów.
 • Lista wstępna rezerwowa - lista składająca się z Kandydatów/tek, którzy ze względu na uzyskanie zbyt małej ilości wstępnie naliczonych punktów nie znaleźli się na liście wstępnej rekrutacyjnej.

W związku z powyższym Operator informuje, że z dniem 18.09 przystępuje do etapu oceny formalnej Kandydatów tj. rozpoczyna realizację postanowienia § 8 ust. 3 ppkt d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie.

Etap OCENY FORMALNEJ odbędzie się w terminie 18.09 – 24.09.2019r. w godzinach pracy Biura Projektu oraz punktów konsultacyjnych w subregionie.

Przypominamy, że w w/w terminie Kandydaci znajdujący się na liście wstępnej rekrutacyjnej winni dostarczyć do Biura Projektu / punktu konsultacyjnego m.in. wydrukowaną, podpisaną wersję papierową formularza rekrutacyjnego wraz z właściwymi Załącznikami oraz innymi właściwymi dokumentami potwierdzającymi prawidłowość wstępnie naliczonych punktów.

 

2019.09.10:

Szanowni Państwo,

Przypominamy, że zgodnie z brzmieniem § 8 ust 3 pkt c), d) Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie składanie wersji oryginalnych – papierowych formularzy rekrutacyjnych oraz dokumentów potwierdzających wstępnie naliczone punkty będzie wymagane tylko i wyłącznie po ogłoszeniu wstępnej listy rekrutacyjnej i tylko i wyłącznie przez Kandydatów na niej znajdujących się.

Po złożeniu formularzy rekrutacyjnych w formie ON-LINE prosimy cierpliwie oczekiwać na dalsze informacje.

Uprzejmie prosimy o uważne przeczytanie Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie - w formularzu rekrutacyjnym oświadczają Państwo, że się z nim zapoznali i akceptują jego postanowienia.

* Dodatkowo informujemy, że w formularzu rekrutacyjnym nie jest możliwym używanie znaku „&” (użycie go w dowolnym polu skutkuje błędem formularza, blokującym możliwość jego wysłania), zatem w przypadku gdy np. w nazwie przedsiębiorstwa, w którym Kandydat jest zatrudniony widnieje ten znak, Operator wskazuje, by zastąpić go słowem „i” / „and”.

 

2019.09.06:

Szanowni Państwo,

Operator informuje, że w dniu dzisiejszym tj. 06.09.2019r. zamieścił na stronie Projektu aktualne wersje „Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie” oraz „Formularza Rekrutacyjnego”. Jednocześnie pragnie podkreślić, że zmiany jakich dokonał względem wersji tych dokumentów z dnia 09.08.2019r. mają charakter czysto kosmetyczny, estetyczny oraz gwarantuje, że nie dokonał żadnych znaczących zmian tj. mających wpływ na proces, warunki rekrutacji i udziału w Projekcie, a kierował się tylko i wyłącznie zwiększeniem przejrzystości i jasności tych dokumentów oraz minimalizacji ryzyka popełnienia błędów przez Kandydatów.

Zmiany dotyczą następujących kwestii:

 • „Regulamin rekrutacji i udziału w Projekcie”: aktualizacja godziny rozpoczęcia naboru rekrutacyjnego (zgodnie z informacją z dnia 03.09.2019r. w zakładce „Aktualności” strony Projektu), oczywiste omyłki pisarskie, literówki.
 • „Formularz Rekrutacyjny”: przeniesienie pól wyboru punktu konsultacyjnego na pierwszą stronę formularza, bardziej „dobitne” przedstawienie niektórych zapisów tj. przeniesienie tzw. gwiazdek („*”) – odwołań u dołu strony (które wielokrotnie zostały zlekceważone przez Kandydatów w I turze naboru, co rodziło problemy na etapie oceny) bezpośrednio do pól, których dotyczyły, techniczne kwestie nie mające wpływu na wygląd formularza np. zablokowanie możliwości wpisania w pola m.in. „telefon kontaktowy”, „pesel” tekstu np. „abc”.

 

2019.09.03:

Aktualizacja GODZINY rozpoczęcia II tury naboru rekrutacyjnego:

Szanowni Państwo,

Dnia 19.08.2019r. Operator opublikował informację o terminie II tury naboru rekrutacyjnego, która zawierała omyłkę pisarską w godzinie jej rozpoczęcia tj.: „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 00:00:01(…)” zamiast „(…)planowany jest od dnia(…)od godziny 12:00:01(…)”

W związku z powyższym Operator informuje, że godzina rozpoczęcia została zaktualizowana, a II tura naboru rekrutacyjnego odbędzie się:

od dnia 09.09.2019r., od godziny 12:00:01
do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

 

2019.08.20:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.08.20

 

2019.08.19:

Szanowni Państwo!

Działając na podstawie §2 ust 17 oraz §8 ust 3 Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie „Operacja Kwalifikacja!”, informujemy, że w II TURZE naboru rekrutacyjnego lista wstępna rekrutacyjna składać się będzie z 700 formularzy rekrutacyjnych Kandydatów/tek, którzy uzyskają największą ilość wstępnie naliczonych punktów tj. punktów naliczonych na etapie składania formularza on-line.

 

Aktualizacja terminu II TURY naboru:

Informujemy, że termin II tury naboru rekrutacyjnego uległ zmianie i planowany jest od dnia 09.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 13.09.2019r., do godziny 23:59:59.

 

2019.08.09:

Ogłoszenie o II TURZE naboru:

Informujemy, że II tura naboru rekrutacyjnego planowana jest w terminie od dnia 02.09.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 06.09.2019r., do godziny 23:59:59.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz - będzie to możliwie jedynie w dniach i godzinach trwania naboru.

Dodatkowo informujemy, że zmianie uległy zasady procedury rekrutacyjnej – wiążące od II tury naboru rekrutacyjnego – w związku z tym, zachęcamy Państwa do zapoznania się z aktualną wersją Regulaminu rekrutacji i udziału w Projekcie dostępnym w sekcji "Dokumenty aplikacyjne" niniejszej strony oraz z wykazem zmian.

 

2019.07.30:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.07.30

 

2019.06.27:

Szanowni Państwo,

Niniejszym informujemy, że w drodze prowadzonych procedur weryfikacyjnych, aktualizujemy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.27

 

2019.06.24:

Szanowni Państwo,

Niniejszym ogłaszamy listę rankingową z I tury naboru w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.

LISTA RANKINGOWA – stan na dzień 2019.06.24

Jednocześnie informujemy, że:

 • Ze względu na ochronę danych osobowych Kandydatów, lista rankingowa nie zawiera imion i nazwisk kandydatów, tylko unikatowy numer kandydata, nadany Państwu w wyniku wysłania formularza rekrutacyjnego za pośrednictwem formularza on-line. Osobom, które nie pamiętają swojego numeru przypominamy, że na adres e-mail podany w formularzu rekrutacyjnym przesłana została wersja elektroniczna wypełnionego formularza, która to wersja zawiera numer Kandydat (na samej górze pierwszej strony).
 • Status „Niezakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że Kandydat nie spełnił kryteriów formalnych związanych z udziałem w projekcie. Kandydat może złożyć aplikację w kolejnej turze naboru, którą planujemy nie wcześniej niż w sierpniu 2019r.
 • Status „Niezakwalifikowany - Usługa Rozwojowa nie dąży do uzyskania kwalifikacji, jest więc niekwalifikowalna w projekcie 'Operacja Kwalifikacja!'” oznacza, że Kandydat spełnił kryteria formalne, ale wybrana przez niego Usługa Rozwojowa nie przeszła pozytywnie weryfikacji pod kątem uzyskiwanych kwalifikacji zawodowych, tj. Usługa Rozwojowa nie jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”.
 • Status: „Zakwalifikowany do Dofinansowania Usługi Rozwojowej w I turze naboru” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy indywidualne (mailowe i/lub telefoniczne) wzywanie/zapraszanie Kandydatów do podpisania Umowy Dofinansowania Usługi Rozwojowej. Prosimy oczekiwać na wezwanie.

Jednocześnie przypominamy, że Kandydaci będą zobowiązani do osobistego stawiennictwa w Biurze projektu celem podpisania umowy – zgodnie z wybranym punktem konsultacyjnym.

Kandydaci, którzy chcą zmienić punk konsultacyjny, mogą wystąpić z wnioskiem o zmianę danych, w którym to wniosku zgłoszą inny punkt konsultacyjny.

Kandydaci, którzy z różnych względów nie będą mogli zgłosić się osobiście do punktu konsultacyjnego, będą mogli podpisać umowę w obecności notariusza i przesłać do głównego Biura Projektu podpisane egzemplarze umowy.

 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji ORAZ uruchomiono procedurę weryfikacyjną, czy droższa (od rynkowej) cena Usługi Rozwojowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi” oznacza, że:
  • Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!" ORAZ
  • w ciągu najbliższych dni rozpoczniemy wzywanie kandydatów do złożenia wyjaśnień i bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • Status: „Zakwalifikowany warunkowo - trwa procedura weryfikacyjna, czy Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji” oznacza, że cena Usługi Rozwojowej przeszła pozytywnie weryfikację, czy jest ceną rynkową, jednak Operator oczekuje na potwierdzenie od Instytucji Szkoleniowej, czy świadczona przez daną instytucję Usługa Rozwojowa dąży do uzyskania kwalifikacji zawodowych, a więc czy jest kwalifikowalna w ramach Projektu „Operacja Kwalifikacja!”

Ponadto informujemy, że lista będzie systematycznie aktualizowana, wraz ze zmianą statusów kandydatów, którzy zostali zakwalifikowani warunkowo.

 

2019.05.22:

Informujemy, że w dniu 21.05.2019r. rozpoczęliśmy ocenę formalno-merytoryczną formularzy, które wplynęły w wyniku naboru w I Turze Rekrutacji. Zgodnie z regulaminem rekrutacji i uczestnictwa w projekcie ocena ta będzie trwała minimum 10 dni roboczych. Uprzejmie prosimy sprawdzać skrzynkę mailową, gdyż możemy wzywać Państwa do złożenia wyjaśnień lub uzupełnienia braków formalnych. 

 

2019.05.15:

Szanowni Państwo.

Z związku z pytaniami wpływającymi na maila helpdesk@cdgpolska.pl oraz ok@cdgpolska.pl odnośnie zmiany ścieżki wsparcia przypominamy, że zgodnie z Regulaminem Rekrutacji Kandydat/-tka najpóźniej w momencie składania formularza rekrutacyjnego  ma możliwość zmiany wybranej ścieżki wsparcia (do poniedziałku 20.05.)*. Zmiany należy dokonać poprzez złożenie w Biurze Projektu lub Punkcie Konsultacyjnym załącznika 04 - Wniosek o zmianę ścieżki wsparcia.

*Z wyjątkiem zmiany na ścieżkę B, w przypadku której koszt usługi rozwojowej ponoszony jest zarówno do Instytucji Szkoleniowej oraz do Instytucji Certyfikującej

Ponadto informujemy, że:

 • numer usługi nie jest niezbędny do procesu oceny formalnej i merytorycznej, w związku z tym nie ma konieczności nanoszenia zmian,
 • z uwagi na ochronę danych osobowych, którą to ochroną objęte są wszystkie dane Kandydatów, nie możemy nikomu udostępnić formularzy rekrutacyjnych,
 • wszystkie dodatkowe pytania wykraczające poza listę najczęściej zadawanych pytań (które znajdują się na niniejszej stronie) prosimy kierować pod adres: ok@cdgpolska.pl,
 • adres mailowy helpdesk@cdgpolska.pl służy jedynie do rozwiązywania problemów technicznych.

 

2019.05.13:

Szanowni Państwo, niniejsym informujemy, że I tura naboru do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" została zamknięta, po osiągnięciu limitu 800 przesłanych formularzy. Wszystkim szczęśliwcom, którzy zdążyli wysłać formularz, gratulujemy refleksu i przypominamy o konieczności dostarczenia wersji papierowych.

Zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego, co oznacza, że ostatnim dniem składania wersji papierowych jest 20.05.2019 r. w godzinach pracy poszczególnych punktów konsultacyjnych. 

 

2019.05.04:

Ogłoszenie o I TURZE naboru:

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie elektronicznej należy składać za pośrednictwem formularza on-line dostępnego pod adresem: https://www.cdgpolska.pl/projekty-dotacje/oferta/projekty-wlasne/projekty-szkoleniowo-doradcze/ok/formularz od dnia 13.05.2019r., od godziny 00:00:01 do dnia 17.05.2019r., do godziny 23:59:59 albo do osiągnięcia limitu 800 przesłanych formularzy.

Formularze rekrutacyjne do Projektu "Operacja Kwalifikacja!" w formie papierowej należy składać w terminie od dnia 13:05.2019r. do dnia 24.05.2019r.* w siedzibie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.: Świlcza 145B, 36-072 Świlcza k/Rzeszowa lub w Punktach konsultacyjnych:

 • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut
 • Gmina Ostrów:  Ostrów 225, 39-103 Ostrów
 • Urząd Miejski w Pilźnie: Legionów 28, 39-220 Pilzno
 • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna

od poniedziałku do piątku w godzinach pracy Operatora i punktów konsultacyjnych, do ostatniego dnia naboru.

* Termin może ulec skróceniu, zgodnie z zapisem § 8, pkt. 4 Regulaminu rekrutacji, który mówi, że wersje papierowe mogą być składane w ciągu 5 dni roboczych liczonych od następnego dnia roboczego po zakończeniu naboru elektronicznego.

 

2019.04.30:

W odniesieniu do informacji opublikowanych w dniu 25.04., Operator informuje, że w związku z koniecznością weryfikowania czy cena wybranej przez Uczestnika Projektu Usługi Rozwojowej jest ceną rynkową, Operator będzie uruchamiał dodatkową procedurę weryfikacyjną, czy droższa cena Usługi Rozwjowej jest podyktowana czynnikami merytorycznymi, co będzie wiązało się z następującymi konsekwencjami:

 • Uczestnik Projektu będzie mógł zostać zakwalifikowany warunkowo, co oznacza, że Uczestnik Projektu spełnia warunki udziału w projekcie, ale Usługa Rozwojowa jest droższa od ceny rynkowej i zostaje skierowana do procedury weryfikacyjnej
 • w trakcie procedury weryfikacyjnej Uczestnik Projektu będzie zobligowany do bardzo szczegółowego uzasadnienia wyboru droższej Usługi Rozwojowej. Uzasadnienie musi zostać poparte gruntowną analizą wybranej Usługi Rozwojowej w kontekście innych, tańszych odpowiedników Usługi Rozwojowej.
 • jeżeli przedstawione przez Uczestnika Projektu wyjaśnienia będą nieprzekonujące, to Operator zwróci się do Instytucji Szkoleniowej z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności w cenie oferowanej przez nią Usługi Rozwojowej i/lub obniżenie ceny oraz poinformuje Instytucję Szkoleniową że przekazaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej, w tym o cenie znacząco odbiegającej od ceny rynkowej do PARP.

Uruchomienie powyższej procedury skutkować będzie wydłużoną ścieżką rekrutacyjną zmierzającą do podpisania umowy szkoleniowej. Czas trwania procedury zależny będzie od rzetelności i szybkości przedkładanych przez Uczestnika Projektu i Instytucję Szkoleniową informacji wyjaśnień.

 

2019.04.25:

Operator informuje, że w myśl interpretacji otrzymanej z Instytucji Zarządzającej, Operator zobligowany jest do dbania o efektywność i racjonalność wydatkowania środków publicznych, w związku z czym Operator będzie weryfikował, czy cena Usługi Rozwojowej wybranej przez Kandydata nie przekracza ceny rynkowej. 

Jeżeli Operator zidentyfikuje, że istnieją tańsze szkolenia, a Uczestnik będzie obstawał przy wyborze szkolenia droższego, to Uczestnik zobowiązany będzie pisemnie potwierdzić, że został poinformowany o istnieniu tańszych równoważnych ofert oraz wskazać uzasadnienie wyboru droższej oferty. 

Operator poinformuje również Instytucję Szkoleniową, że oferowana Usługa Rozwojowa jest znacząco droższa od pozostałych i zwróci się z wnioskiem o wyjaśnienie przyczyn rozbieżności lub obniżenie ceny.

Ponadto Operator przekaże informacje o możliwych nadużyciach i uchybieniach związanych z realizacją Usługi Rozwojowej do IP WUP, IZ i PARP, w tym o nadużyciach w wysokości cen za Usługi Rozwojowe.

 

2019.04.10:

Rekrutacja do projektu planowana jest na maj 2019r. Dokładna data pierwszego naboru pojawi się na naszej stronie internetowej, w aktualnościach, najszybciej jak będzie to możliwe formalno-prawnie.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.