Ochrona środowiska, efektywność energetyczna

Ekofizjograficzna, strategiczna ocena oddziaływania na środowisko

Opracowanie ekofizjograficzne

Wykonujemy opracowania ekofizjograficzne na potrzeby gmin, które nie mają obowiązującego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub na terenach, gdzie taki plan wymaga wprowadzenia zmian. Opracowanie ekofizjograficzne rozpoczyna procedurę strategicznej oceny oddziaływania na środowisko studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego, jak i projektu wspomnianego miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego.

Opracowania realizujemy zgodnie z wytycznymi zawartymi w rozporządzeniu Ministra Środowiska z dnia 9 września 2002 r. w sprawie opracowań ekofizjograficznych i obejmują one:

  • rozpoznanie i charakterystykę stanu oraz funkcjonowania środowiska, udokumentowane i zinterpretowane w odpowiednim zakresie,
  • diagnozę stanu i funkcjonowania środowiska,
  • wstępną prognozę dalszych zmian zachodzących w środowisku,
  • określenie przyrodniczych predyspozycji do kształtowania struktury funkcjonalno-przestrzennej,
  • ocenę przydatności środowiska do różnych rodzajów użytkowania i form zagospodarowania terenu.

Prognoza oddziaływania na środowisko

Sporządzane przez naszych specjalistów prognozy oddziaływania na środowisko przeprowadzane są w trakcie procedury strategicznej oceny oddziaływania na środowisko dla projektu studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego lub miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. Prognozy wykonujemy zgodnie z ustawą z dnia 3 października 2008 r. o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz ocenach oddziaływania na środowisko. Dokument ten określa, analizuje i ocenia istniejący stan środowiska na obszarach objętych przewidywanym oddziaływaniem, istniejące problemy wynikające z punktu widzenia realizowanego dokumentu (w szczególności dotyczące obszarów podlegających ochronie na podstawie ustawy z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody), cele ochrony środowiska na wszystkich szczeblach i przewidywane znaczące oddziaływania na poszczególne komponenty z uwzględnieniem zależności między tymi elementami.

W naszych prognozach zawieramy dodatkowe informację, które nakładają organy odpowiednie dla danych jednostek terytorialnych w zależności od rodzaju inwestycji.

Oferowane przez Nas dokumenty sporządzane są przez wykwalifikowanych, posiadających duże doświadczenie specjalistów.

 

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.