Projekty, dotacje

Dostosowanie oferty edukacyjnej 14 placówek Centrum Kształcenia Torus do potrzeb rynku pracy

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.09.04.00-18-0038/16 z dnia 11/01/2017

Wartość projektu 

1 999 643,28 zł

Kwota dofinansowania 

1 799 678,95 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie 

Działanie .4 Poprawa jakości kształcenia zawodowego

Okres realizacji

2016-08-01 - 2018-06-30

Która firma go realizuje 

Lider: Centrum Kształcenia "TORUS" - Ewa Piechowska

Partner: CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Poszerzenie oferty edukacyjnej 14 placówkach kształcenia zawodowego prowadzonych przez Centrum Kształcenia TORUS poprzez wdrożenie nowych form kształcenia dostosowanych do potrzeb rynku pracy.

 

REALIZACJA PROJEKTU:

Realizacja projektu zakłada dostosowanie oferty edukacyjnej do oczekiwań potencjalnych pracodawców. Poprzez staże i praktyki pozwalające na praktyczną naukę zawodu uczniowie będą mieć możliwość kształcenia w rzeczywistym środowisku pracy. Kursy i szkolenia wpłyną na wzrost ich kompetencji na rynku pracy. Ponadto wsparcie adresowane do nauczycieli wpłynie pozytywnie na proces dydaktyczny i podniesie jakość kształcenia. Uzupełnieniem powyższych działań będzie wprowadzenie nowych innowacyjnych form kształcenia w postaci e-learningu, wprowadzenie innowacji pedagogicznych oraz doposażenie pracowni zawodowych, które w efekcie zagwarantują poprawę warunków kształcenia.

 • przewidywana liczba osób objętych wsparciem 875
 • przewidywana liczba podmiotów objętych wsparciem 14

Projekt przewiduje realizację zadań:

 • szkolenia dla nauczycieli (dla każdego szkolenia przewidziany jest egzamin końcowy, którego pozytywny wynik zostanie potwierdzony zaświadczeniem potwierdzającym kwalifikacje)
 • staże uczniów (na obszarze działania placówek, w trakcie prowadzenia kształcenia zawodowego dla danego kierunku, stypendium stażowe wynosi: 997,40 zł / za 150h stażu)
 • kursy zawodowe i język obcy zawodowy dla uczniów i słuchaczy
 • wsparcie placówek systemu oświaty - wdrożenie e-learningu i doposażenie pracowni
 • promocja szkół prowadzących kształcenie zawodowe.

 

GRUPA DOCELOWA:

Projekt skierowany jest do słuchaczy i nauczycieli 14 placówek edukacyjnych Centrum Kształcenia TORUS działających w miastach: Dębica, Jarosław, Sanok, Mielec, Stalowa Wola, Tarnobrzeg, Przemyśl.

Na podstawie diagnoz określono grupę docelową projektu:

a) liczbę uczniów uczestniczących:

-w stażach: 406 osób

-w kursach dodatkowych: 770 osób

-w zajęciach języka obcego zawodowego i kursach e-learningowych: 875 osób

b) liczbę nauczycieli: 40 osób.

 

REKRUTACJA:

Rekrutacja prowadzona będzie na terenie 14 placówek edukacyjnych Centrum Kształcenia TORUS  zgodnie z opracowanym Regulaminem rekrutacji dostępnym w placówkach oraz biurze projektu.

Planowany termin przyjmowania zgłoszeń: od: 2016-08-01 do: 2017-12-31

 

Biuro Projektu:

CDG PRO Sp. z o.o. z siedzibą w Świlczy 145 B, 36-072 Świlcza

Biura regionalne:

 • Centrum Kształcenia TORUS w Dębicy: Rynek 5, 39-200 Dębica
 • Centrum Kształcenia TORUS w Jarosławiu: ul. Opolska 10, 37-500 Jarosław
 • Centrum Kształcenia TORUS w Mielcu: ul. Szeroka 4, 39-300 Mielec
 • Centrum Kształcenia TORUS w Przemyślu: ul. Ratuszowa 10/1, 37-700 Przemyśl
 • Centrum Kształcenia TORUS w Sanoku: ul. Cerkiewna 2, 38-500 Sanok
 • Centrum Kształcenia TORUS w Stalowej Woli: ul. Gen. Okulickiego 51, 37-450 Stalowa Wola
 • Centrum Kształcenia TORUS w Tarnobrzegu: ul. Sienkiewicza 1, 39-400 Tarnobrzeg
Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.