Projekty, dotacje

Formularz rekrutacyjny on-line

Limit 900 wniosków rekrutayjnych został osiągnięty. Nabór został zakończony.

Projekt "Operacja Kwalifikacja!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

UWAGA! Załączniki do formularza rekrutacyjnego oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wstępnie naliczonych punktów należy składać dopiero na etapie składania wersji papierowych formularza rekrutacyjnego (po mailowym wezwaniu przez Operatora).

Przed wypełnieniem formularza prosimy zapoznać się z „Regulaminem rekrutacji i udziału w projekcie” oraz zastosować się do poniższych wskazówek:

  • w treści formularza nie należy stosować znaków „”, & oraz ‘.
  • usługę, którą chcą Państwo zrealizować, należy wybrać z Bazy Usług Rozwojowych: https://uslugirozwojowe.parp.gov.pl/. Usługa musi prowadzić do nabycia kwalifikacji!
  • należy dokładnie wpisać numer usługi w BUR (widoczny na górze karty usługi w BUR, poniżej nazwy usługi) oraz cenę usługi brutto.
  • prosimy o przemyślany wybór ścieżki wsparcia (nie zawsze możliwa jest jej zmiana na późniejszym etapie). Krótka charakterystyka ścieżek przedstawia się następująco:
    1. Ścieżka a) – PROCEDURA WEKSLOWA: prefinansowanie kosztu (Operator wpłaca na konto Uczestnika wartość usługi pomniejszoną o wkład własny – procedura wymaga podpisania WEKSLA w obecności poręczyciela)
    2. Ścieżka b) – bon szkoleniowy (Uczestnik wpłaca na konto Operatora wkład własny. Po akceptacji wniosku rozliczeniowego Operator dokonuje zapłaty całości wartości usługi rozwojowej do Instytucji Szkoleniowej)
    3. Ścieżka c) – refundacja kosztu (Uczestnik opłaca samodzielnie całość wartości usługi do Instytucji Rozwojowej. Po akceptacji wniosku rozliczeniowego Operator zwraca na konto Uczestnika wartość usługi rozwojowej pomniejszoną o wkład własny)

Obecnie nie prowadzimy naboru.

UWAGA! Załączniki do formularza rekrutacyjnego oraz dokumenty potwierdzające prawidłowość wstępnie naliczonych punktów należy składać dopiero na etapie składania wersji papierowych formularza rekrutacyjnego (po mailowym wezwaniu przez Operatora).

W przypadku nieotrzymania zwrotnej wiadomości z plikiem .pdf formularza rekrutacyjnego w terminie 24h od wysłania formularza zgłoszeniowego, należy wysłać zgłoszenie na adres mailowy helpdesk@cdgpolska.pl, zawierające imię, nazwisko oraz datę i przybliżoną godzinę złożenia formularza rekrutacyjnego w wersji on-line.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.