Projekty, dotacje

Formularz rekrutacyjny

Rekrutacja trwa do 28.02.2020 r.

Projekt "Operacja Kwalifikacja!" współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego oraz budżetu państwa, realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego "Inwencja" na podstawie Umowy nr RPPK.09.05.00-18-0006/18 zawartej z Wojewódzkim Urzędem Pracy w Rzeszowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 OŚ PRIORYTETOWA IX. JAKOŚĆ EDUKACJI I KOMPETENCJI W REGIONIE DZIAŁANIE 9.5. PODNOSZENIE KOMPETENCJI OSÓB DOROSŁYCH W FORMACH POZASZKOLNYCH

Dane personalne

Format: 123456789

Adres zamieszkania

Format: 35-241

Status Kandydata/-ki

Wykonywany zawód


(Nazwa instytucji/ przedsiębiorstwa, w którym jestem zatrudniony/a wraz z podaniem miejscowości zatrudnienia. W przypadku rolnika należy wpisać nie dotyczy)

Szczególna sytuacja Kandydata/-ki

Oświadczenia

 • (*1) należy załączyć kwestionariusz zgodnie z załącznikiem nr 2 wraz z dokumentami weryfikującymi
 • (*2) należy załączyć kopię zaświadczenia o niepełnosprawności – może być nim w szczególności orzeczenie o niepełnosprawności wydane przez powiatowy zespół ds. orzekania o niepełnosprawności oraz orzeczenia lekarzy orzeczników ZUS i inne równoważne orzeczenia (KRUS, służby mundurowe itd.). Natomiast pozostałe osoby (np. osoby ze stwierdzonymi zaburzeniami psychicznymi) na potwierdzenie statusu osoby niepełnosprawnej mogą przedstawić inny niż orzeczenie o niepełnosprawności dokument poświadczający stan zdrowia wydany przez lekarza, np. orzeczenie o stanie zdrowia lub opinię (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)
  Dodatkowa informacja: osoba niepełnosprawna może zostać zakwalifikowana do projektu na wybraną przez siebie Usługę Rozwojową, ale jej udział w danej Usłudze Rozwojowej jest uwarunkowany tym czy jej niepełnosprawność nie stanowi wykluczenia w udziale w wybranej Usłudze Rozwojowej w myśl przepisów krajowych w zakresie kwalifikacji
 • (*3) należy załączyć kopię zaświadczenia z Powiatowego Urzędu Pracy (potwierdzoną za zgodność z oryginałem)

Aplikuję na Usługę Rozwojową tj. jedną z poniższych zmierzających do uzyskania kwalifikacji Usług Rozwojowych sklasyfikowanych jako zawodowe z wyłączeniem kursów językowych i TIK:

a) kwalifikacyjne kursy zawodowe,
b) kursy umiejętności zawodowych,
c) inne kursy niż ww., umożliwiające uzyskanie i uzupełnienie wiedzy, umiejętności i kwalifikacji zawodowych

Format: 1234567891 (bez kresek i spacji)

Świadomy/-a odpowiedzialności karnej wynikającej z art. 233 § 1 kodeksu karnego przewidującego karę pozbawienia wolności do lat 3 za składanie fałszywych zeznań

Format: 1234567891 (bez kresek i spacji)

Dodatkowo OŚWIADCZAM, że:

 • zostałem/-am poinformowany/-a, że projekt pt. „Operacja Kwalifikacja!” realizowany przez Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. oraz Fundację Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA” jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego 2014-2020;
 • zostałem/-am poinformowany/-a o możliwości odmowy podania danych wrażliwych dotyczących mojego statusu społecznego (niepełnosprawności, przynależności narodowej lub etnicznej, faktu bycia migrantem, osobą obcego pochodzenia, lub pozostawania w niekorzystnej sytuacji społecznej) oraz zobowiązany/-a do pisemnego potwierdzenia odmowy podania w/w danych;
 • dane osobowe podane przeze mnie w związku z ubieganiem się o udział w projekcie są prawdziwe;
 • wszystkie dokumenty rekrutacyjne, w tym załączniki, co do treści i informacji w nich zawartych są aktualne na dzień składania formularza rekrutacyjnego do Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – Beneficjenta projektu;
 • jeżeli w trakcie mojego udziału w projekcie wystąpią okoliczności powodujące zmianę mojego statusu lub inne czynniki, prowadzące w konsekwencji do niekwalifikowania mnie do dalszego udziału w projekcie, poinformuję o tym zdarzeniu Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. – Beneficjenta projektu;
 • niezwłocznie poinformuję Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. o zmianie jakichkolwiek danych osobowych i kontaktowych oraz innych informacji wpisanych w formularzu zgłoszeniowym;
 • wyrażam zgodę na wykorzystywanie i przetwarzanie moich danych osobowych do celów rekrutacyjnych, udzielenia wsparcia oraz kontroli, monitoringu i sprawozdawczości w ramach projektu pt. „Operacja Kwalifikacja!” realizowanego w ramach RPO WP 2014-2020 (zgodnie z przepisami ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych, Dz.U. 2018 poz. 1000);
 • przyjmuję do wiadomości, że podmiotem przetwarzającym dane osobowe, działającym w imieniu i na rzecz Administratora będzie Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o., 36-072 Świlcza 145B, tel. 17 855 46 08, e-mail: rodo@cdgpolska.pl.
 • przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „zbiór danych RPO WP 2014-2020” jest Zarząd Województwa Podkarpackiego - pełniący funkcję Instytucji Zarządzającej Regionalnym Programem Operacyjnym Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, z siedzibą: 35-010 Rzeszów, al. Łukasza Cieplińskiego 4.
 • przyjmuję do wiadomości, iż Administratorem moich danych osobowych, w ramach zbioru: Centralny system teleinformatyczny wspierający realizację programów operacyjnych, dalej „zbiór danych CST”, jest Minister właściwy ds. rozwoju regionalnego, z siedzibą w: 00-926 Warszawa, ul. Wspólna 2/4.
 • przyjmuję do wiadomości, iż osobą wyznaczoną przez Instytucję Pośredniczącą w realizacji Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020, dalej „IP WUP” – w zakresie zapewnienia zgodności przetwarzania danych osobowych jest: Inspektor Ochrony Danych - e-mail: iod@wup-rzeszow.pl.
 • przyjmuję do wiadomości, że przetwarzającymi moje dane osobowe będą wszystkie podmioty mające uprawnienia do prowadzenia rekrutacji, tj.:
  • Partner projektu: Fundacja Rozwoju Społeczno-Gospodarczego „INWENCJA”, 35-304 Rzeszów, ul. Lwowska 64, e-mail: fundacja@fundacjainwencja.pl;
  • Punkty konsultacyjne:
   • Gmina Łańcut: ul. A. Mickiewicza 2A, 37-100 Łańcut, email: k.wenc@gminalancut.pl;
   • Gmina Ostrów: Ostrów 225, 39-103 Ostrów, email: k.lyko@ostrow.gmina.pl;
   • Urząd Miejski w Pilźnie: Rynek 6, 39-220 Pilzno, email: kasiawal1979@wp.pl;
   • Urząd Miasta i Gminy w Nowej Sarzynie: ul. Kopernika 1, 37-310 Nowa Sarzyna, email: e.tolpa@nowasarzyna.eu
 • Załączniki

  • Załącznik nr 1 do formularza rekrutacyjnego – Pisemne potwierdzenie odmowy podania informacji
  • Załącznik nr 2 do formularza rekrutacyjnego – Kwestionariusz miesięcznych dochodów gospodarstwa domowego wraz z dokumentami weryfikującymi (np. formularz PIT za poprzedni rok lub zaświadczenie o dochodach wydane przez pracodawcę/ów lub inne dokumenty określające dochód na osobę)
  • Załącznik nr 3 do formularza rekrutacyjnego – Karta oceny formalnej formularza rekrutacyjnego
  • Załącznik nr 4 do formularza rekrutacyjnego – Oświadczenie o NIP
  Copyright © CDG POLSKA
  Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

  Strona korzysta z plików cookies w celu realizacji usług i zgodnie z Polityką Plików Cookies. Możesz określić warunki przechowywania plików cookies w Twojej przeglądarce.