Projekty, dotacje

Kobieta + Biznes = Sukces

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.03.00-18-0110/15 z dnia 20/12/2016

Wartość projektu 

4 773 052,00 zł

Kwota dofinansowania 

4 654 399,00 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy 

Działanie 7.3 Wsparcie rozwoju przedsiębiorczości

Okres realizacji

2016-08-01 - 2017-12-31

Która firma go realizuje 

Lider: Stawil Sp. z o.o.

Partner: CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Zwiększenie liczby nowopowstałych przedsiębiorstw w województwie podkarpackim oraz wzrost poziomu aktywności zawodowej 120 kobiet bezrobotnych oraz biernych zawodowo powyżej 29 r.ż. zamieszkałych na terenie województwa podkarpackiego.

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej:

http://www.kobietasukcesu.stawil.pl/

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.