Projekty, dotacje

Inkubator aktywności zawodowej

umer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.01.00-18-0055/18-00

Wartość projektu 

1 995 613,32 zł

Kwota dofinansowania 

1 835 953,32 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Okres realizacji

od: 01.09.2018 do: 29.02.2020

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o. w partnerstwie z ZRYW II - OŚRODEK SZKOLENIA KIEROWCÓW Marta Skowron

Cel projektu, rezultat

Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych (63 osób) oraz biernych zawodowo (7 osób) w wieku powyżej 29 roku życia z terenu województwa podkarpackiego poprzez wyposażenie ich w nowe kompetencje i kwalifikacje zawodowe, doświadczenie zawodowe i umiejętności poruszania się po regionalnym rynku pracy dzięki objęciu ich wsparciem doradczym IPD, szkoleniami, stażami oraz pośrednictwem pracy

 

GRUPA DOCELOWA:

Uczestnikiem projektu może być osoba spełniająca łącznie następujące kryteria:

 • pozostawanie osobą dorosłą powyżej 29 roku życia (mającą w dniu rozpoczęcia udziału w projekcie ukończony 30 rok życia)
 • zamieszkiwanie obszaru województwa podkarpackiego w rozumieniu przepisów KC
 • posiadanie statusu: osoby bezrobotnej [zarejestrowanej lub niezarejestrowanej w PUP] lub biernej zawodowo należącej, co najmniej do jednej z następujących grup:

- osoba powyżej 50 roku życia

- osoba długotrwale bezrobotna

- kobieta

- osoba z niepełnosprawnościami

- osoba o niskich kwalifikacjach zawodowych - wykształcenie na poz. do ISCED 3 włącznie

Priorytetowo traktowane będą:

 • osoby sprawujące opiekę nad osobą zależną,
 • osoby z niepełnosprawnością sprzężoną
 • osoby posiadające dochód na osobę w rodzinie poniżej 600 zł netto
 • osoby bez doświadczenia zawodowego
 • osoby bez kwalifikacji zawodowych

 

FORMY WSPARCIA:

 • Identyfikacja potrzeb (IPD)

Indywidualne Doradztwo Zawodowe - stworzenie/aktualizacja Indywidualnego Planu Działania, identyfikacja potrzeb, diagnozowanie potrzeb szkoleniowych oraz możliwości doskonalenia zawodowego osób bezrobotnych lub biernych zawodowo w regionie.

 • Poradnictwo zawodowe

Poradnictwo zawodowe w zakresie planowania rozwoju kariery zawodowej, w tym podnoszenia lub uzupełniania kompetencji i kwalifikacji zawodowych. Zakres merytoryczny warsztatów: autoprezentacja, komunikacja, rozmowa rekrutacyjna, warsztaty komputerowe: tworzenie dok. Aplikacyjnych: CV i LM, portale, wyszukiwanie ofert.

 • Szkolenia podnoszące kompetencje i kwalifikacje zawodowe dopasowane do potrzeb

Każdy Uczestnik Projektu zostanie skierowany na jedno z poniższych szkoleń:

- Szkolenia w zakresie kwalifikacji zawodowych

- Szkolenia w zakresie kompetencji zawodowych

 • Staże zawodowe

Celem staży jest utrwalenie nabytej wiedzy i umiejętności (nabytej w trakcie wcześniejszych etapów) oraz zdobycie doświadczenia zawodowego. Długość trwania stażu zawodowego: 6 miesięcy.

 • Pośrednictwo pracy

Pośrednictwem objęci zostaną wszyscy uczestnicy projektu. Pośrednik będzie m.in. na bieżąco monitorował aktywność uczestnika projektu w poszukiwaniu pracy, inicjował kontakty z pracodawcami i monitorował ich wyniki.

 

REKRUTACJA:

Wszystkie osoby zainteresowane udziałem w projekcie spełniające warunki uczestnictwa zapraszamy do składania Formularza zgłoszeniowego wraz z załącznikami. Dokumenty rekrutacyjne będą przyjmowane w 2 miesięcznych turach rekrutacji: XII 2018 r. i I 2019 r.

DOKUMENTY REKRUTACYJNE:

Regulamin rekrutacji

Formularz (PDF)

Formularz (WORD)

Oświadczenia o przynależności do grupy docelowej

Oświadczenie o ubezpieczeniu

 

DANE KONTAKOWE:

Biuro Projektu:

ul. Słowackiego 24 pok. 61,

35-060 Rzeszów

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.