Projekty, dotacje

Doskonalenie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych osób powyżej 50 roku życia

Numer umowy o dofinansowanie

WER19SZA0019 zawarta w dniu 28.09.2020r.

Wartość grantu

220 799,25 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020

Okres realizacji

od 01.02.2021r. do 30.11.2021r.

Która firma go realizuje 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Opracowanie i testowanie do 2021-11-30 innowacyjnej metodyki kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych sprzyjającej pozaformalnemu i nieformalnemu kształceniu tych osób (powyżej 50. roku życia) o niskich umiejętnościach podstawowych, tj. odpowiadających poziomowi nie wyższemu niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji.

Cele szczegółowe:

1) Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu poprzez tworzenia możliwości kształcenia i uczenia się z zakresu umiejętności TIK.

2) Promowanie partnerskiego uczenia się oraz wymiany doświadczeń (funkcje społeczne).

 

ZAKRES REALIZACJI PROJEKTU:

Przedmiotem projektu jest opracowanie innowacyjnej metodyki kształcenia osób dorosłych w zakresie umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych, mającej na celu przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu osób powyżej 50 roku życia, a w konsekwencji:

 • zwiększenie szans na utrzymanie zatrudnienia
 • maksymalizacja poczucia bezpieczeństwa w sieci
 • swoboda obsługi urządzeń elektronicznych
 • możliwości utrzymywania relacji społecznych poprzez umiejętne i świadome użytkowanie massmediów, komunikatory

 

GRUPA DOCELOWA PROJEKTU:

Grupę docelową stanowi 60 osób spełniających wszystkie poniższej warunki:

 • powyżej 50 roku życia;
 • o niskich umiejętnościach podstawowych (nie wyższych niż 3. poziom Polskiej Ramy Kwalifikacji);
 • zamieszkujących (w rozumieniu Kodeksu Cywilnego) na terenie gmin:  Świlcza, Boguchwała, Lubenia (woj. Podkarpackiego);
 • zainteresowanych z własnej inicjatywy zdobyciem, uzupełnieniem lub podnoszeniem umiejętności cyfrowych i kompetencji społecznych.

 

ETAPY I ZASADY REKRUTACJI DO PROJEKTU:

Rekrutacja będzie prowadzona przez 2 m-ce od 01.02.2021 r. do 31.03.2021 r., w sposób ciągły, aż do pozyskania 70 osób. W razie wpływu większej ilość zgłoszeń zostanie utworzona lista rezerwowa, z której (gdy zaistnieje taka potrzeba) dobierani będą Uczestnicy.

Zgłoszenia do projektu:
Przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych w Biurze Projektu, zgodnie z wybraną przez siebie ścieżką:

 1. Osobiście w Biurze Projektu
 2. Drogą pocztową
 3. Za pośrednictwem nieformalnych partnerów projektu (już wkrótce!)


Kryteria rekrutacji:

Formalne (łączne spełnianie poniższych punktów):

 • przedłożenie kompletu poprawnie uzupełnionych dokumentów rekrutacyjnych
 • osoba wpisująca się w Grupę Docelową Projektu

Pomocnicze/uzupełniające:

 • Kolejność zgłoszeń – każdemu zgłoszeniu zostanie nadany indywidualny numer identyfikacyjny, który będzie rozstrzygający w przypadku jeśli dwie lub więcej osób będzie posiadało tę samą liczbę punktów, a liczba miejsc w projekcie się skończy. 
   

*Rekrutacja prowadzona z zachowaniem polityki równości szans - równy dostęp do projektu, brak dyskryminacji ze względu na płeć, rasę, wyznanie.

GŁÓWNE BIURO PROJEKTU:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o

Świlcza 145b, 36-072 Świlcza

Mapa z dokładną lokalizacją dostępna jest w zakładce „Kontakt”.

Z uwagi na ryzyko związane z rozprzestrzenianiem się koronawirusa rezygnujemy z osobistego udzielania informacji i konsultacji związanych z projektem na rzecz komunikacji mailowej i telefonicznej. Odpowiedzi polegające na wyjaśnieniu procedur lub ich interpretacji będą zamieszczane na stronie projektu.

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.