Projekty, dotacje

Nowa praca z dobrymi kwalifikacjami

Numer umowy o dofinansowanie

RPPK.07.01.00-IP.01-18-026/20 z dnia 23 sierpnia 2021r.

Wartość projektu 

1 995 892,80 zł

Kwota dofinansowania 

1 896 098,16 zł

Z jakiego programu jest realizowany

Europejski Fundusz Społeczny

Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020

Oś priorytetowa VII Regionalny rynek pracy

Działanie 7.1 Poprawa sytuacji osób bezrobotnych na rynku pracy

Okres realizacji

01.09.2021 do 31.03.2023

Która firma go realizuje 

CDG PRO Sp. z o.o.

Cel projektu, rezultat

Zwiększenie poziomu aktywności zawodowej i zatrudnienia do 31.03.2023 r. przez min. 38 osób spośród 69 osób (w tym 47K i 22M) w wieku 30 lat i więcej zamieszkujących na terenie woj. podkarpackiego, które nie otrzymują jednocześnie wsparcia w więcej niż jednym projekcie z zakresu aktywizacji zawodowej dofinansowanym ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego.

Grupa docelowa

Grupę docelową stanowi 69 osób dorosłych (w tym 47 K, co stanowi 68%), w wieku 30 lat i więcej, spełniających poniższe warunki:

- osoby pozostające poza rynkiem pracy tj. osoby bezrobotne i osoby bierne zawodowo:

  • w wieku 30 lat i więcej,
  • długotrwale bezrobotne,
  • kobiety,
  • z niepełnosprawnościami,
  • o niskich kwalifikacjach.
Formy wsparcia
  1. Doradztwo zawodowe i opracowanie Indywidualnego Planu Działania
  2. Pośrednictwo pracy dla Uczestników Projektu
  3. Szkolenia zawodowe nadające kwalifikacje i kompetencje zawodowe Uczestnikom Projektu
  4. Organizacja stażu zawodowego

Szczegółowe informacje dotyczące projektu znajdują się na stronie internetowej:

www.nowapraca-cdgpro.pl

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.