Społeczna Odpowiedzialność Biznesu

Aktualności

Informacja prasowa

15.07.2014 r.

WDROŻENIE ROZWIĄZAŃ CSR W CENTRUM DORADZTWA GOSPODARCZEGO SP. Z O.O.
- INFORMACJA PRASOWA

 

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. informuje, iż w dniu  09.06.2014r podpisało umowę o dofinansowanie realizacji projektu „Wdrożenie rozwiązań CSR w Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w obszarach: relacje z przedsiębiorstwem i zaangażowanie społeczne”.

Nazwa Beneficjenta: Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.
Tytuł projektu: „Wdrożenie rozwiązań CSR w Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w obszarach: relacje z przedsiębiorstwem i zaangażowanie społeczne”.
Numer umowy o dofinansowanie: 81/SPPW/DPP/2014
Data realizacji projektu: 01.04.2014 – 28.02.2015
Wysokość kwoty wsparcia szwajcarskiego: 43 841,00 PLN (słownie: czterdzieści trzy tysiące osiemset czterdzieści jeden złotych)
Projekt jest współfinansowany przez Szwajcarię w ramach szwajcarskiego programu współpracy z nowymi krajami członkowskimi Unii Europejskiej.

 

Celem głównym projektu jest wdrożenie rozwiązania CSR w Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o. w obszarach: relacje z personelem przedsiębiorstwa i zaangażowanie społeczne. Do osiągnięcia tego celu posłuży opracowanie strategii CSR, opracowanie i wdrożenie zasad włączających pracowników do procesu zarządzania Firmą oraz opracowanie i wdrożenie narzędzi dialogu z otoczeniem biznesu.

 

Do realizacji celów posłużą następujące działania:

 1. Przygotowanie strategii CSR
 2. Analiza przedwdrożeniowa dla firmy
 3. Opracowanie i wdrożenie zasad włączających pracowników do procesu zarządzania Firmą
  • Przygotowanie mapy zarządzania talentami.
  • Przygotowanie indywidualnego profilu osobowościowego.
  • Weryfikacja i zmiana obowiązujących procedur związanych z procesem zarządzania Firmą.
  • Opracowanie i wdrożenie kanałów komunikacji umożliwiających przejrzysty proces oceny pracowników.
  • Opracowanie i wdrożenie programu wymiany doświadczeń między doświadczonymi a młodymi pracownikami.
  • Przeprowadzenie analizy potrzeb szkoleniowych.
 4. Analiza przedwdrożeniowa interaktywnego portalu intranetowego wspomagającego przepływ informacji.
 5. Wypracowanie narzędzi dialogu z otoczeniem biznesu.
 6. Działania w zakresie komunikacji społecznej

 

Dzięki uzyskaniu wsparcia szwajcarskiego możliwe będzie osiągnięcie m.in. następujących efektów:

 • Wzrost zaangażowania pracowników w zarządzanie firmą.
 • Podniesienie świadomości pracowników o wewnętrznych procesach w firmie mających wpływ na ich rozwój.
 • Podniesienie poziomu wykorzystania kompetencji miękkich i twardych pracowników.
 • Wzrost zaangażowania pracowników w odpowiedzialność za kształtowanie wizerunku świadomego i etycznego biznesu na rynku świadczonych usług.
 • Lepsze zarządzanie czasem każdego pracownika (po usprawnieniu komunikacji).
 • Skrócenie okresu wdrażania nowych pracowników.
 • Bardziej efektywne wykorzystanie środków finansowych.
 • Poprawa wizerunku przedsiębiorstwa w jego otoczeniu społecznym.
 • Zwiększenie zaangażowania Firmy w inicjatywy o charakterze lokalnym, prowadzenie długofalowego dialogu z interesariuszami firmy.
 • Przyczynienie się do upowszechnienia idei CSR w otoczeniu biznesowym Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.                                                         

W wyniku realizacji projektu zostaną osiągnięte następujące produkty:

 • Przygotowanie strategii CSR
 • Ocena pracownicza
 • Opracowanie raportów
 • Opracowanie zaleceń wykonawczych
 • Organizacja konferencji upowszechniającej
 • Dystrybucja broszury upowszechniającej

 

 

Dane kontaktowe:

Centrum Doradztwa Gospodarczego Sp. z o.o.

Świlcza 145B
36-072 Świlcza k/ Rzeszowa

T/F: 17 855 46 08/88

E: info@cdgpolska.pl

http://cdgpolska.pl

 

Projekt: Aku Studio. Realizacja: Zdzislowicz.pl

Korzystając ze strony akceptujesz postanowienia zawarte w dziale Polityka prywatności.